Ieder­een verkoopt

Stel je voor, van­avond ga je op ver­jaar­dags­vi­si­te. Dat kan best gezel­lig zijn, maar toch heb je geen zin. Die ver­ve­len­de oom Wim is weer van de par­tij en die heeft blijk­baar een hekel aan ver­ko­pers. De vori­ge keer zet­te hij jou ook al voor schut, ter­wijl je hele­maal geen ver­ko­per bent. Je gaat naar die ver­jaar­dag, omdat je het niet kunt maken om niet te gaan. Je gaat aan de ande­re kant van de kamer zit­ten. Ver weg van oom Wim.

Met­een raak

Toch is het direct raak zodra oom Wim jou in de smie­zen krijgt. Hij kijkt je aan en je hoort hem van ver­re tegen een nieuw slacht­of­fer zeg­gen: ‘Glad­ja­nus­sen zijn het! Voor­al die advi­seurs van de ban­ken en de auto­ver­ko­pers. Daar moet je ver van­daan blij­ven!’ Ver­ve­lend gedrag, blijk­baar heeft oom Wim een ver­ko­pers­trau­ma. Je gaat toch ook niet zomaar flau­we grap­jes zit­ten maken over het feit dat hij dui­ven­mel­ker is (hij is zelfs voor­zit­ter van de loka­le dui­ven­sport­ver­e­ni­ging, zo seri­eus neemt hij zijn vak!) en weke­lijks naar de bin­go gaat? Ieder­een zijn hob­by of werk, toch? Een beet­je res­pect graag…

Praat bij de koffieautomaat

De vol­gen­de dag sta je bij de kof­fie­au­to­maat op de zaak en praat je met Esther over de vraag hoe iemand zich kan wape­nen tegen types als oom Wim. Esther is een fij­ne col­le­ga en een wijs mens. ‘Weet je,’ zegt ze, ‘slechts 1 op 10 per­so­nen is ver­ko­per en toch ver­koopt ieder­een. Elke dag weer. Ieder­een ver­koopt wel iets aan een ander. Ook oom Wim, alleen weet hij het zelf niet. We zijn altijd aan het ver­ko­pen. Kijk, maar:

 • een docent ver­koopt ken­nis aan zijn leerlingen;
 • een arts ver­koopt een the­ra­pie aan zijn patiënten;
 • een advo­caat ver­koopt aan de rech­ter dat zijn cli­ënt onschul­dig is;
 • een lid van de VVE (Ver­e­ni­ging van Eige­na­ren) ver­koopt zijn idee voor het onder­houd aan het gebou­wen­com­plex aan de ande­re VVE-leden;
 • een lid van Facebook, Inst­agram of Lin­kedIn ver­koopt een beeld van zich­zelf via soci­a­le media;
 • de voor­zit­ter van de dui­ven­sport­ver­e­ni­ging ver­koopt zijn plan­nen voor de ver­bou­wing van het pand aan het bestuur en leden;
 • en jij ver­koopt de hond uit­la­ten aan je part­ner voor de prijs van het uit­rui­men van de vaatwasser.’

Een der­de van de tijd

Hal­ver­we­ge het gesprek komt col­le­ga Arnold er ook nog even bij staan, hij luis­tert, loopt weg en komt weer terug. Hij heeft een boek in zijn hand, bla­dert wat en als Esther uit­ge­praat is, dan leest hij eruit voor: ’Van elk uur is vrij­wel ieder­een – in aller­lei beroe­pen – 24 minu­ten bezig om ande­ren ergens toe te bewe­gen. Ruim een der­de van je tijd dus, blijkt uit onder­zoek.’ (Daniel Pink in ‘Ver­kocht!’, 2013)

Sale­s­trau­ma

Esther en Arnold kij­ken jou aan. ‘Dui­de­lijk. Nu oom Wim nog over­tui­gen’, zeg je glim­la­chend. Esther zegt dat het inte­res­san­ter is om te weten waar­om oom Wim zo rea­geert. Wel­ke nare erva­ring ligt daar­on­der? Enfin, je bent geen psy­cho­loog. Laat maar.
Arnold stelt dat als oom Wim, of een ander, een vol­gen­de keer weer begint over dit onder­werp je nu in ieder geval meer weet over dit the­ma: ieder­een ver­koopt. Ook oom Wim.

Oom Wim is niet alleen

Wat oom Wim denkt, den­ken (poten­ti­ë­le) opdracht­ge­vers soms ook. En toch wordt van je ver­wacht een goe­de en suc­ces­vol­le ‘ver­ko­per’ te zijn. Het goe­de nieuws is: aan deze ver­wach­ting kun je vol­doen. En daar kun je nog ple­zier aan bele­ven ook.
Neem een voor­beeld aan suc­ces­vol­le ver­ko­pers. In hen komen name­lijk aller­lei goe­de eigen­schap­pen samen. Bekijk het lijst­je hier­on­der eens en denk bij elke zin na of jij ook over deze eigen­schap beschikt. Zet een vin­kje bij de zin die voor jou van toe­pas­sing is. Wees eerlijk.

Suc­ces­vol­le verkopers:

 1. han­te­ren de drie G’s: Geloof in jezelf, Geloof in je bedrijf en Geloof in je pro­duct of dienst. ….
 2. stel­len doe­len en hou­den zich daaraan. ….
 3. zijn zelf­star­ters met een enor­me wil om tot zaken te komen. ….
 4. zijn bereid eerst offers te bren­gen, bij­voor­beeld in de vorm van inves­te­rin­gen of moeite. ….
 5. zijn opti­mis­tisch inge­steld, voe­len zich een deel van de oplos­sing in plaats van het probleem. ….
 6. tre­den graag bui­ten de gebaan­de paden. ….
 7. zijn enthou­si­ast over wat zij ver­tel­len, doen en uitstralen. ….
 8. wil­len num­mer 1 zijn en tonen dat in hun gedrag. ….
 9. doen onder­zoek, leven zich in in hun klant, spe­len in op behoeften. ….
 10. blij­ven in con­tact met hun klan­ten op een vast­hou­den­de en pret­tig over­ko­men­de manier. ….
 11. begrij­pen dat uit­ein­de­lijk de opdracht­ge­ver hun boter­ham belegt. ….
 12. inspi­re­ren ande­ren en hel­pen het ima­go van hun bedrijf vorm te geven. ….
 13. zor­gen dat de klant zich aan­ge­spro­ken voelt door uiter­lijk, uit­stra­ling en toon van de stem. ….
 14. zijn toe­gan­ke­lijk, eer­lijk, altijd beschik­baar en zichtbaar. ….

Ben jij een suc­ces­vol­le verkoper?

Meer dan 12 vin­kjes? Gefe­li­ci­teerd! Je behoort tot de top 10 van meest suc­ces­vol­le ver­ko­pers van Neder­land! Laat oom Wim maar pra­ten. Heb je min­der dan 12 vin­kjes? Niet getreurd. Kijk wel­ke pun­ten je niet hebt aan­ge­vinkt.
Wat kun je doen om – op ter­mijn – wel een vin­kje te plaat­sen? Wat heb je daar­voor nodig? Praat er met ande­ren over; collega’s, vak­broe­ders. Of neem con­tact op. Ik help je graag verder.