Ver­koop­Ex­pert
Jan-Wil­lem Seip

Ik ben Jan-Wil­lem Seip, retail­trai­ner en oprich­ter van Ver­koop­Ex­pert. De mees­te trai­nin­gen geef ik zelf, maar ik heb een flink net­werk van trai­ners en experts waar ik een beroep op kan doen, bij­voor­beeld bij een gro­te opdracht of een spe­ci­fiek retail-specialisme.

Over Jan-Wil­lem Seip

Ik train al heel wat jaren per­so­neel in de detail­han­del. Ik krijg altijd enorm veel ener­gie van de inter­ac­tie tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen waar­in ik win­kel­ei­ge­na­ren en hun mede­wer­kers leer hoe ze bezoe­kers het bes­te kun­nen bege­lei­den van kij­ker naar koper. En hoe ze daar­mee de omzet duur­zaam kun­nen verhogen.

Ik laat deel­ne­mers in mijn ver­koop­trai­nin­gen altijd actief oefe­nen om het klant­con­tact te ver­be­te­ren. We gaan dus onder ande­re aan de slag met com­mer­ci­ë­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Daar­om staat op mijn visi­te­kaart­je ‘Oefen­mees­ter in Klantcontact’.

De detail­han­del heeft het in het inter­net­tijd­perk niet gemak­ke­lijk. Aan­dacht op maat en een per­soon­lij­ke bena­de­ring kun­nen het tij keren.

Ik heb door de jaren heen zo’n 900 win­kelme­de­wer­kers getraind in gedrag, hou­ding, com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en ver­koops­kills. Van kap­per tot sla­ger, van tuin­meu­bel­zaak tot kaas­huis, en van ijs­sa­lon tot antiekzaak.

Wat moet je ver­der nog van me weten? Ik ben exa­mi­na­tor NIMA Sales A en B, schreef enke­le hon­der­den arti­ke­len over ver­ko­pen, en 11 boe­ken. Zoals ‘De kracht van zacht’ en ‘Sales is sexy’. In m’n vrije tijd ben ik dj.

Koes­ter je klant

Van alle men­sen die een win­kel bin­nen­stap­pen, ver­laat 35% de win­kel weer zon­der iets gekocht te heb­ben. Maar die bezoe­ker heeft inte­res­se, anders was hij niet binnengekomen.

Het is dan de kunst om als win­kel­ver­ko­per de bezoe­ker bij de hand te nemen. Je ach­ter­haalt de wen­sen van de bezoe­ker, en je helpt de bezoe­ker een aan­koop­be­slis­sing te nemen. Daar­om noem ik ver­ko­pen stee­vast: bezoe­kers bege­lei­den van kij­ker naar koper.

Maar één ding is nóg belang­rij­ker dan ‘jagen’ op nieu­we klan­ten, en dat is zor­gen dat de bestaan­de klan­ten niet via de ach­ter­deur weg­lo­pen. Maar dat ze terug­ko­men en boven­dien rond­ba­zui­nen hoe fijn het win­ke­len is, daar in díe winkel.

Voor­oor­de­len over verkopen

Jam­mer genoeg zijn er zoveel voor­oor­de­len in omloop over verkopen:

  • Elke ver­ko­per wil je geld uit de zak kloppen.
  • Als je goed kunt lul­len, dan moet je de ver­koop in gaan… Als­je­blieft niet: luis­te­ren is een veel mooi­e­re eigen­schap die je ook in de ver­koop beter van pas komt dan lullen.
  • Als je niet weet wat je wilt wor­den, ga je toch gewoon de ver­koop in? Zo veel men­sen gaan voor­bij aan het feit dat ver­ko­pen een vak is!
  • Ook zo’n mythe: ver­ko­pen begint als de klant ‘nee’ zegt. Als de klant niet koopt, heb je waar­schijn­lijk zijn behoef­te niet goed achterhaald.

Zelfs ver­koop­me­de­wer­kers heb­ben onbe­wust soms nog die stem­me­tjes in hun hoofd. Van huis uit mee­ge­kre­gen, of door hun eigen erva­rin­gen met (slech­te!) verkopers.

Graag breng ik jouw win­kelme­de­wer­kers lief­de voor ver­koop bij.

Mijn eigen lief­de voor de verkoop

Bij mij zat de lief­de voor ver­koop er al vroeg in. Als puber ver­kocht ik cas­set­te­band­jes met eigen­ge­maak­te dis­co­mixen. Eind jaren ’80 bracht ik de lan­ge, war­me zomers door op een ter­ras in de bedie­ning. En ik heb ontel­ba­re ijs­bol­le­tjes ver­kocht van­ach­ter de toon­bank van een gezel­li­ge, Ita­li­aan­se ijssalon.

In 1990 kreeg ik mijn eer­ste baan. Dat was in de ver­koop bui­ten­dienst. Bij mijn eer­ste werk­ge­ver ver­kocht ik voor mil­joe­nen gul­dens elek­tro­ni­sche bevei­li­gings­sys­te­men aan meer dan twin­tig oude­ren­zorg­in­stel­lin­gen in Rotterdam.

Het geheim? Goe­de acqui­si­tie en vast­hou­dend­heid. Dat zijn altijd mijn speer­pun­ten geble­ven, ook toen ik in 2002 zelf­stan­dig verkooptrainer .

Laten we ver­der kennismaken

Wil je weten wat ik voor jou en je per­so­neel kan bete­ke­nen? Stuur me een bericht­je via contact@verkoopexpert.nl, of voeg me toe op Lin­kedIn.

We kun­nen altijd een vrij­blij­ven­de afspraak maken om ken­nis te maken en te kij­ken waar jij en je mede­wer­kers pre­cies behoef­te aan hebben.

Wat klan­ten zeggen

 

Jan-Wil­lem heeft ons geleerd hoe we onze klan­ten nóg beter van dienst kun­nen zijn. Niet ver­ko­pen, maar advi­se­ren; pre­cies wat we zelf ook graag wil­len! Jan-Wil­lem is niet alleen heel kun­dig, maar ook een pret­ti­ge per­soon om mee samen te wer­ken. Oprecht­heid is een belang­rijk ele­ment in zijn trai­ning; er komen geen truc­jes of ‘ver­koop­praat­jes’ aan te pas.

Mar­lies Melenhorst

Melen­horst Antiek

Jan-Willem Seip