Als een ver­koop­trai­ning retail voor de ver­ko­pers op de win­kel­vloer er voor­lo­pig even niet inzit, lees dan dit blog. Je leest hier­in dat je de 3 P’s op de agen­da mag gaan zet­ten en je gaat ‑samen met je win­kelme­de­wer­kers- beden­ken hoe jul­lie het ver­schil gaan maken in de toe­komst. Dit blog kun je deels zien als een ver­koop­trai­ning retail. Tij­dens een ver­koop­trai­ning retail leren je ver­koop­me­de­wer­kers hoe ze de klant nog beter kun­nen hel­pen. Dat is altijd fijn natuur­lijk. Maar had­den ze tij­dens die ver­koop­trai­ning retail ook geleerd hoe zij­zélf het ver­schil had­den kun­nen maken?

De vier marketing‑P’s

De vier marketing‑P’s ken je onge­twij­feld. Deze 4 P’s zijn han­dig om de mar­ke­ting­mix in te vul­len en te maken. De mar­ke­ting­mix wordt gebruikt om het mar­ke­ting­be­leid van een orga­ni­sa­tie te beschrij­ven. Met deze stra­te­gie kan je de doel­groep en markt bespelen.

Slechts drie P’s in de ver­koop­trai­ning retail

Som­mi­gen gebrui­ken nog meer P’s. Het gaat er niet om hoe­veel P’s jij wilt gebrui­ken om het ver­schil te maken rich­ting jouw markt. Breng het eens terug naar slechts drie. Drie P’s waar­op jij invloed hebt als lei­ding­ge­ven­de van mede­wer­kers in een win­kel. Althans, dat hoop ik dat dát het geval is. Drie P’s waar­mee jij het ver­schil wilt maken. Voor zover moge­lijk, want het kan las­tig zijn om je met de eer­ste P te onderscheiden.

De eer­ste P: product

De eer­ste P is de P van Pro­duct en hoe onder­scheid je je daar tegen­woor­dig nog mee? Som­mi­ge pro­duc­ten zijn exact het­zelf­de als het ande­re, althans lij­ken hon­derd pro­cent gelijk te zijn. Check wel­ke behoef­ten de bezoeker/klant heeft en zoek daar het pas­sen­de pro­duct bij. In meer­de­re geval­len blijkt het dan toch voor te komen dat de klant met iets anders naar huis gaat, dan waar­voor hij dacht te komen. Als je ervan over­tuigd bent dat je met de P van Pro­duct het onder­scheid niet kunt maken, dan is er nog de vol­gen­de P.

De twee­de P: proces

Dat is de P van Pro­ces. Kun jij met ‘het pro­ces’ in jouw bedrijf de poten­ti­ë­le klant voor je win­nen? IKEA is hier een mooi voor­beeld van; vele klan­ten vin­den het fijn om zelf een inge­pakt bouw­pak­ket op te zoe­ken, op hun kar­re­tje te zet­ten, af te reke­nen en tot slot thuis in elkaar te zet­ten. Ook kun je den­ken aan het ‘samen pro­du­ce­ren’ van het pro­duct. Een voor­beeld is een goud­smid bij wie ik mijn trouw­ring kocht. Zij bood een work­shop aan, waar­bij we onze eigen gou­den rin­gen gin­gen maken. We kre­gen in begin­sel een plat strook­je goud in han­den en daar zijn in vier uur noes­te arbeid, en de bezie­len­de lei­ding van de goud­smid, pracht­rin­gen uit voort­ge­ko­men. Als dát geen spe­ci­aal gevoel om je vin­ger geeft! Ook kun je je met jul­lie Pro­ces onder­schei­den ten opzich­te van de con­cur­rent door iets wat nu niet lever­baar is in jouw win­kel, mor­gen thuis te laten bezor­gen bij je klant.

De der­de P: per­so­neel in de ver­koop­trai­ning retail

Je raadt waar­schijn­lijk al wat de der­de P is… Dat is die van Per­so­neel. In mijn optiek heb je met deze P een hele ster­ke troef in han­den, zo niet de sterk­ste! Als je vindt dat je met jouw pro­duc­ten en je pro­ces onvol­doen­de het ver­schil kunt maken, werk er dan aan om dat met jouw men­sen wel te doen. Win­kels beho­ren bezoe­kers en klan­ten een wel­kom gevoel te geven, behoef­te­ge­richt te werk gaan, vak­ken­nis te heb­ben, behulp­zaam te zijn en te ver­ras­sen. Hos­pi­ta­li­ty, host­mans­hip, gast­vrij­heid en gast­ge­richt­heid zijn zo wat woor­den die hier­bij horen. Dit soort onder­wer­pen kun je goed op de agen­da zet­ten als je de dags­tart doet met je win­kel­ver­ko­pers. Eer­der schreef ik een blog over het onder­werp dags­tart.

De win­kel in een ande­re verschijningsvorm

Uit onder­zoek van McK­in­sey blijkt dat in het jaar 2025 ruim drie­kwart van de aan­ko­pen in de fysie­ke win­kel gebeurt. Alleen zal de ver­schij­nings­vorm van een win­kel moge­lijk wel ver­an­de­ren. Het zal moge­lijk niet meer de plek zijn waar het alleen maar draait om de trans­ac­tie (de aan­schaf van pro­duc­ten). De fysie­ke win­kel krijg meer rol­len, althans als jij dat idee als win­ke­lier omarmt. De extra rol­len die een win­kel kan gaan krij­gen over een jaar of vijf zijn: een han­di­ge plek om onli­ne aan­ge­schaf­te pro­duc­ten op te halen of te rui­len en/of als een ful­fill­ment­cen­ter. Of een ‘hang-out’ waar je sel­fies kunt nemen om deze ver­vol­gens op soci­a­le media te zet­ten. Het vormt ook de plek waar je met vrien­den din­gen kunt uit­pro­be­ren. Nog een rol voor de fysie­ke win­kel kan zijn dat het sim­pel­weg een plek is waar jouw klant inspi­ra­tie zoekt en gaat vin­den. Tot slot kan jouw fysie­ke win­kel ook als show­room fun­ge­ren, waar­bij er ver­kocht kan worden.

Gid­sen van vlees en bloed

In de fysie­ke win­kel anno 2025 blij­ven men­sen van vlees en bloed rond­lo­pen die als gids fun­ge­ren. Deze win­kel­ver­ko­pers nemen ‘de klant aan de hand’ en hel­pen de klant met een suc­ces­vol­le aan­koop, advies of rui­ling. En daar heb je goeie men­sen voor nodig, de P van Personeel.

Nieu­we retailbanen

De detail­han­del is goed voor negen pro­cent van de tota­le werk­ge­le­gen­heid. Er val­len win­kels af en aan de ande­re kant komen er jaar­lijks 6.000 retail­ba­nen bij in Neder­land, waar­bij het ook gaat om banen met een ande­re inhoud of nieu­we func­tie­ti­tel. Denk aan ‘Per­so­nal web­shop­per’ of een ‘Aug­men­ted Rea­li­ty Jour­ney Buil­der’ (bron: Retail­trends).

Zet jul­lie 3 P’s op de agenda

De retail is bezig om zich­zelf opnieuw uit te vin­den en dat bete­kent nieu­we banen en een ande­re klant- en markt­be­na­de­ring. Het wordt niet min­der of slech­ter, maar anders. En als er iets zeker is, dan is dat we meer onze­ker­heid heb­ben dan ooit.

Kijk hoe je met jouw men­sen in staat bent om de nabije toe­komst aan te kun­nen. Bezoek (onli­ne) semi­nars, lees trend­rap­por­ten, train en coach je men­sen, bevraag de bezoeker/klant wat ie wil en niet wil en expe­ri­men­teer met idee­ën. En zet jul­lie 3 P’s voor aan­ko­mend over­leg eens op de agen­da en bedenk samen met je mede­wer­kers hoe jul­lie het ver­schil maken en wil­len gaan maken aan­ko­mend jaar.