Ver­koop­trai­ning ‘Bezoe­kers
bege­lei­den van kij­ker naar koper’

Een krach­ti­ge ver­koop­trai­ning van 3 uur voor win­kel­per­so­neel met als doel: leren hoe ze door per­soon­lij­ke aan­dacht bezoe­kers kun­nen bege­lei­den van kij­ker naar koper. Om de trai­ning (Ruit) duur­zaam te laten ‘lan­den’, kijk ik graag een dag­deel mee in de win­kel (Cir­kel). Ook bestaat de moge­lijk­heid om mys­tery shop­pers in te zet­ten (Vier­kant).

Het resul­taat van deze ver­koop­trai­nin­gen: de klant­ge­richt­heid neemt toe, en meer bezoe­kers ver­la­ten de win­kel als blije klant. De mede­wer­kers blij­ven vol­daan ach­ter, omdat ze weer iemand heb­ben kun­nen helpen.

Her­ken je dit?

 • Meer dan de helft van de bezoe­kers ver­laat je win­kel zon­der te kopen;
 • Mede­wer­kers heb­ben moei­te om op een ont­span­nen manier te upsel­len en te cross-sellen;
 • Soms dwa­len bezoe­kers doel­loos door de gang­pa­den zon­der dat iemand op ze af stapt;
 • Het meren­deel van je kopers zie je nooit meer terug;
 • Je mede­wer­kers heb­ben niet door dat ze het gezicht van de win­kel zijn;
 • Soms is het eni­ge con­tact­mo­ment met de klant het moment van afrekenen;
 • Je jon­ge­re per­so­neel vindt het las­tig om con­tact te maken met de oude­re klant.

Beant­woord je één of meer van deze vra­gen met ja, dan is onze ver­koop­trai­ning wel­licht inte­res­sant voor jouw winkel.

Wat levert deze ver­koop­trai­ning op?

Een klant­ge­rich­te aan­pak die leidt tot blije klan­ten. Je omzet stijgt, maar dat is niet het eni­ge. De sfeer in de win­kel ver­be­tert als niet alles gericht is op con­ver­sie, con­ver­sie en con­ver­sie, maar als per­soon­lij­ke aan­dacht voor­op staat. Een praat­je aan­kno­pen en van daar­uit verkopen.

Tevre­den klan­ten zor­gen voor tevre­den mede­wer­kers die je lan­ger aan je kunt binden.

Deze ver­koop­trai­ning is 100% prak­tijk­ge­richt en vindt liefst plaats in de win­kel zelf. Ik kom naar jul­lie toe, dus geen reis­tijd en reis­kos­ten voor je personeel.

Na deze trai­ning merk je direct ver­an­de­ring bij je klan­ten en je medewerkers.

Je klan­ten:

   • voe­len zich wel­kom, goed gehol­pen en thuis in jouw winkel;
   • wor­den ver­leid om te kopen… bij jou in de winkel;
   • komen graag terug en raden je win­kel bij ieder­een aan.

Je mede­wer­kers:

   • stel­len gerich­te vra­gen, luis­te­ren aan­dach­tig en vra­gen door;
   • rich­ten zich op de behoef­te van de klant, en zijn min­der bezig met de vraag: hoe krijg ik onze pro­duc­ten verkocht?
   • bren­gen op een pret­ti­ge manier extra pro­duc­ten onder de aandacht;
   • doen alles om een goe­de eer­ste én laat­ste indruk te maken.

Hoe gaat de ver­koop­trai­ning in z’n werk?

Er kun­nen maxi­maal 12 mede­wer­kers aan deze trai­ning deel­ne­men. Is de groep mede­wer­kers gro­ter, dan kun­nen we bij­voor­beeld op één dag twee groe­pen trainen.

Als we op de win­kel­vloer trai­nen, doen we dat als de win­kel geslo­ten is. Dus vóór of na slui­tings­tijd, of op een maan­dag­och­tend. Is jul­lie win­kel 24/7 open? Dan delen we de groep op, zodat de ene helft mee kan doen aan de trai­ning ter­wijl de ande­ren de klan­ten helpen.

3 vari­an­ten ver­koop­trai­ning: Ruit, Cir­kel en Vierkant

De (onli­ne) ver­koop­trai­ning Bezoe­kers bege­lei­den van kij­ker naar koper is er in 3 vari­an­ten: Ruit, Cir­kel en Vierkant.

Prij­zen zijn exclu­sief btw, maar inclu­sief voor­be­rei­ding, de kos­ten voor de mys­tery shop­pers en reis­kos­ten (bin­nen Neder­land). Bij bij­voor­beeld een groep van 7 deel­ne­mers komt vari­ant Ruit uit op €128 per persoon.

Veel gestel­de vragen

Wij zijn een keten met meer­de­re fili­a­len. Kun­nen wij deze trai­ning ook inkopen?

Natuur­lijk. Afhan­ke­lijk van het aan­tal ver­koop­me­de­wer­kers zijn er ver­schil­len­de moge­lijk­he­den. Ik kan in elk fili­aal van jul­lie keten een trai­ning geven, of de mede­wer­kers van het ene fili­aal komen voor de trai­ning naar het ande­re filiaal.

Wil je dat ik op meer­de­re loca­ties een ver­koop­trai­ning geef, neem dan even con­tact op per mail. Dan kij­ken we wat we kun­nen regelen.

Ik draai de win­kel in m’n een­tje. Kan ik dan ook deze ver­koop­trai­ning volgen?

Zeker. In dat geval kun­nen we in een 1‑op‑1 Zoom­ses­sie het ver­koop­pro­ces samen door­ne­men. We oefe­nen, beste­den extra aan­dacht aan de pun­ten waar jij moei­te mee hebt en je krijgt gerich­te verkooptips.

Zo’n indi­vi­du­e­le trai­ning is maat­werk. Neem con­tact op per mail. Dan kij­ken we wat ik voor je kan doen.

Waar­om vin­den de ver­koop­trai­nin­gen in de win­kel zelf plaats?

We kun­nen een rol­len­spel spe­len in een muf­fig zaal­tje. Dat voelt als ama­teur­to­neel. Als we met z’n allen in de win­kel staan tus­sen jul­lie schap­pen, dan is het geen toneel­spel meer. Boven­dien voe­len mede­wer­kers zich meest­al beter op hun gemak, omdat de omge­ving ver­trouwd is.

Wij heb­ben geen fysie­ke win­kel. Is deze ver­koop­trai­ning dan iets voor ons?

Abso­luut. Ik help ook teams bij tele­fo­ni­sche verkoop.

Onze win­kel is alle dagen open. Hoe kun­nen we dan toch op de win­kel­vloer trainen?

Ik kan de trai­ning bij­voor­beeld ’s och­tends en ’s mid­dags geven, bei­de keren aan de helft van het per­so­neel. De ande­re helft van het team helpt intus­sen de klanten.

Is deze ver­koop­trai­ning geschikt voor elke branche?

Abso­luut. De afge­lo­pen jaren heb ik per­so­neel in ruim 100 bran­ches getraind. In aan­loop naar de trai­ning bespreek ik met jou als win­kel­ei­ge­naar of lei­ding­ge­ven­de de leer­doe­len. Die neem ik mee in de opzet van de trai­ning. Ook zorg ik voor prak­tijk­voor­beel­den die naad­loos aan­slui­ten bij jul­lie bedrijf. Daar­door wordt elke trai­ning maatwerk.

Hoe snel heb ik de inves­te­ring terugverdiend?

Omdat de omzet duur­zaam stijgt, levert de trai­ning je tal­lo­ze malen meer op dan dat deze kost. Soms bere­ken ik met klan­ten voor­af wat de mini­ma­le omzet­stij­ging moet zijn om bij­voor­beeld in 2 maan­den tijd de inves­te­ring terug te verdienen.

Maar je moet ook den­ken aan fac­to­ren waar je niet zo mak­ke­lijk een getal­le­tje op kunt plak­ken. Want klan­ten gaan ande­ren over jouw win­kel ver­tel­len, maar wan­neer? Ligt het in jul­lie bran­che wel of niet voor de hand dat tevre­den klan­ten bin­nen 2 maan­den terug­ko­men? En hoe­veel tijd en geld bespaar je als er min­der per­so­neels­wis­se­lin­gen zijn?

Onze win­kel is in Bel­gië. Is dat een probleem?

Zeker niet. Ver­koop­tech­nie­ken zijn vrij­wel uni­ver­seel. Ik rijd graag voor jul­lie (fili­aal) naar Bel­gië. Er komt dan wel een klei­ne kilo­me­ter­ver­goe­ding bij van­af de grens. Jul­lie krij­gen een fac­tuur met btw verlegd.

Heb je ver­der nog vragen?
Aar­zel niet en neem con­tact op via contact@verkoopexpert.nl of bel 06 – 415 47 339.

Wat klan­ten zeggen

Het was een goe­de en waar­de­vol­le ver­koop­trai­ning. Alle team­le­den waren erg enthou­si­ast en de inhoud sloot goed aan bij wat we hoop­ten en nodig had­den. Ook de wat stil­le­re deel­ne­mers wist Jan-Wil­lem los te krijgen.

Rein Aal­bers

Sofa­com­pa­ny, nl.sofacompany.com

Over ver­koop­trai­ner Jan-Wil­lem Seip

Een bevlo­gen ver­koop­trai­ner die jou en je per­so­neel helpt om meer bezoe­kers te bege­lei­den van kij­ker naar koper. Hij heeft al zo’n 900 win­kelme­de­wer­kers getraind in gedrag, hou­ding, voor­ko­men, com­mu­ni­ca­tie­ve en ver­koop­vaar­dig­he­den. Van kap­per tot sla­ger, van tuin­meu­bel­zaak tot kaas­huis, en van ijs­sa­lon tot antiekzaak.

Lees ver­der

Blogs

Ver­koop­trai­ning retail met de 3 P’s

Ver­koop­trai­ning retail met de 3 P’s

Als een ver­koop­trai­ning retail voor de ver­ko­pers op de win­kel­vloer er voor­lo­pig even niet inzit, lees dan dit blog. Je leest hier­in dat je de 3 P’s op de agen­da mag gaan zet­ten en je gaat ‑samen met je win­kelme­de­wer­kers- beden­ken hoe jul­lie het ver­schil gaan maken in…

Lees meer
In 8 stap­pen een bete­re ver­ko­per worden

In 8 stap­pen een bete­re ver­ko­per worden

Hoe word ik een bete­re ver­ko­per? Hoe word jij een goe­de ver­ko­per? Voor een ver­ko­per in een win­kel geldt: dat je je als bezoe­ker wel­kom, gezien, her­kend en bediend voelt. Retail en de ver­ko­per mogen meer inspi­re­ren. Er lig­gen nog…

Lees meer
Con­ver­sie ver­ho­gen in de fysie­ke winkel

Con­ver­sie ver­ho­gen in de fysie­ke winkel

Je vindt je con­ver­sie in je win­kel te laag. Deze con­ver­sie wil je ver­ho­gen met 1%. Stel dat je con­ver­sie 19% is, dan wil je die naar 20% bren­gen. Dit bete­kent dat 20 van de 100 bezoe­kers in jouw win­kel iets kopen en klant worden.…

Lees meer