Onboar­ding
programma

Je wilt dat nieu­we win­kelme­de­wer­kers zo snel moge­lijk goe­de ver­ko­pers wor­den. In het onboar­ding pro­gram­ma van Ver­koop­Ex­pert komen ver­koop­vaar­dig­he­den aan bod, maar ook com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Een onboar­ding pro­gram­ma maakt nieuw per­so­neel boven­dien ver­trouwd met jul­lie mis­sie en visie. Daar­om is zo’n pro­gram­ma altijd maatwerk.

Een ver­koop­trai­ning voor nieu­we mede­wer­kers zorgt er ook voor dat min­der mede­wer­kers al in hun proef­tijd afha­ken. Bij­voor­beeld omdat ze zich niet op hun gemak voe­len in hun rol van ver­ko­per, of in het con­tact met klan­ten. Daar­om richt deze trai­ning zich voor­al op com­mer­ci­ë­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaardigheden.

Ik houd, in over­leg met jou als win­kel­ei­ge­naar of lei­ding­ge­ven­de, reke­ning met de ach­ter­grond en erva­ring van de deel­ne­mers. Als ze nog nooit als ver­koop­me­de­wer­ker heb­ben gewerkt, zal de trai­ning wat meer gericht zijn op de basis­vaar­dig­he­den van verkopen.

Struc­tu­reel inzet­ten onboar­ding programma

Als trai­ner van Ver­koop­Ex­pert train ik maan­de­lijks of op kwar­taal­ba­sis de nieu­we win­kelme­de­wer­kers. Bij een win­kel­ke­ten kun je ook kie­zen voor een maan­de­lijk­se trai­ning op een cen­traal gele­gen plek in Nederland.

Train-de-trai­ner variant

Ik train jou of je lei­ding­ge­ven­de, zodat jul­lie voort­aan zelf nieu­we win­kelme­de­wer­kers kun­nen trai­nen en bege­lei­den. Ik draag het trai­ners­stok­je aan je over in een inten­sief train-de-trai­ner tra­ject. Dat kan alleen als je zelf een erva­ren ver­ko­per bent en de kern­waar­den van het bedrijf in je dna zitten.

Inves­te­ring

Neem con­tact op met ver­koop­trai­ner Jan-Wil­lem Seip. Samen bepa­len we de inves­te­ring voor een pas­send onboar­ding pro­gram­ma voor nieu­we win­kelme­de­wer­kers. In de mees­te geval­len komen we uit op een maandabonnement.

Wat klan­ten zeggen

Ieder­een werd in afwis­se­lend in de rol van klant en ver­ko­per gezet om zo feed­back te krij­gen, zowel tips als tops. Wat me opviel is dat Jan-Wil­lem je als ver­ko­per in je waar­de laat. Je krijgt hand­vat­ten om jouw manier van ver­ko­pen te ver­be­te­ren. Een leu­ke en leer­za­me trai­ning waar we zeker ons voor­deel mee kun­nen doen.

Mede­wer­ker groothandel

Carel Lur­vink, carellurvink.nl