Train-de-Trai­ner

Veel win­kel­ke­tens en retai­lers heb­ben een eigen ‘learning & devel­op­ment’ afde­ling. Hun inter­ne sales­trai­ners coa­chen de ver­koop­me­de­wer­kers op de werk­vloer. Ook die trai­ners moe­ten hun vaar­dig­he­den op peil hou­den: hun ken­nis over ver­koop, maar ook hun coa­chings­vaar­dig­he­den en didac­ti­sche vaar­dig­he­den. Dat kan met het Train-de-Trai­ner pro­gram­ma van VerkoopExpert.

In het Train-de-Trai­ner pro­gram­ma gaat het om coa­ching van jul­lie inter­ne sales­trai­ners, zodat ze hun collega’s nog beter kun­nen coa­chen en begeleiden.

Waar­om een Train-de-Trai­ner programma?

  1. Het helpt als een objec­tie­ve bui­ten­staan­der mee­kijkt en de ken­nis over ver­koop van je inter­ne trai­ners up-to-date houdt.
  2. Inter­ne ver­koop­trai­ners moe­ten over een breed sca­la aan vaar­dig­he­den beschik­ken. Het is goed om een keer niet alleen te kij­ken naar de ver­koop­vaar­dig­he­den, maar juist ook naar hoe ze hun collega’s trainen.
  3. De inter­ne sales­trai­ners moni­to­ren con­ti­nu de ver­koop­vaar­dig­he­den van hun collega’s. Bij die moni­to­ring kun­nen knel­pun­ten aan het licht komen waar de inter­ne trai­ners zelf niet uit­ko­men. In het Train-de-Trai­ner pro­gram­ma kun­nen we daar­naar kijken.
  4. Voor gro­te­re bedrij­ven is dit con­cept kostenefficiënt.

De mees­te bedrij­ven wer­ken intern met een stan­daard ver­koop­trai­ning. Hoe zit die in elkaar? Lig­gen daar kan­sen? Als je wilt dat ik een keer mee­kijk naar jul­lie ver­koop­trai­ning, mail me dan. Dan kij­ken we wat ik voor jul­lie bedrijf kan betekenen.

Voor wel­ke bedrij­ven is dit pro­gram­ma bedoeld?

Groot­win­kel­be­drij­ven met een eigen afde­ling ‘learning & devel­op­ment’ heb­ben vaak inter­ne sales­trai­ners in dienst. Voor deze bedrij­ven is het Train-de-Trai­ner pro­gram­ma heel kostenefficiënt.

Let op: Wil je als eige­naar of bedrijfs­lei­der voort­aan zelf je nieu­we mede­wer­kers trai­nen? Kijk dan bij de Train-de-Trai­ner vari­ant van het onboar­ding pro­gram­ma.

Hoe lang duurt een Train-de-Trai­ner programma?

Ik train je inter­ne ver­koop­trai­ners 2 keer 3 uur. Na een half­jaar is er een terug­kom­bij­een­komst. Bij het pro­gram­ma hoort een strip­pen­kaart je trai­ners tus­sen­door 1‑op‑1 coa­ching op afstand kun­nen krij­gen. Die remo­te coa­ching ver­loopt tele­fo­nisch, via video­bel­len of per e‑mail.

Is het Train-de-Trai­ner pro­gram­ma een com­ple­te opleiding?

 Nee. Het is een krach­ti­ge opfris­cur­sus voor inter­ne sales­trai­ners. Ik kan in 3 dag­de­len een mede­wer­ker niet oplei­den tot salestrainer.

Wat klan­ten zeggen

Jan-Wil­lem Seip heeft 9 mede­wer­kers getraind in b2b tele­fo­ni­sche acqui­si­tie­ge­sprek­ken. De trai­ning ging onder ande­re in op klant­ge­richt tele­fo­ne­ren, stem­ge­bruik, struc­tuur van een gesprek, omgaan met ver­koop­be­zwa­ren en Deca­th­lon in 10 secon­den kun­nen ‘ver­ko­pen’ aan de tele­foon. De trai­ning was een fijn leer­mo­ment. Voor­al de ‘10 vrien­de­lij­ke tele­foon­re­gels’ vin­den wij fijn om bij de hand te hebben.

Savan­nah

Deca­th­lon, decathlon.nl