Ver­koop­vaar­dig­he­den
onderhouden

De ver­koop­trai­ning zit erop, je men­sen gaan weer aan de slag. Ze pro­be­ren toe te pas­sen wat ze geleerd heb­ben. Alleen zijn de ver­koop­vaar­dig­he­den en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den nog geen twee­de natuur. Daar­door bestaat de kans dat de nieu­we ken­nis weg­zakt. Met peri­o­die­ke ‘opfris-coa­ching’ van je ver­koop­me­de­wer­kers voor­kom je dat.

Je wilt dat de ken­nis van je men­sen niet een­ma­lig bij­ge­spij­kerd wordt, maar je wilt dat die ken­nis en ver­koop­vaar­dig­he­den op peil blijven.

Die ken­nis kun je op ver­schil­len­de manie­ren bij ver­koop­me­de­wer­kers ver­an­ke­ren. Denk aan terug­kom­bij­een­kom­sten, e‑learning, weke­lijk­se opfris­sers, een bud­dy-sys­teem of coa­ching in de win­kel door de leidinggevende.

Een abon­ne­ment voor duur­zaam resultaat

Via Ver­koop­Ex­pert kun je hier­voor een abon­ne­ment afslui­ten. Groot voor­deel is dat ik de win­kel, de visie en de mis­sie al ken. Ik weet ook waar tij­dens de trai­ning de groot­ste strui­kel­blok­ken zaten. Dus ik kan heel mak­ke­lijk inspe­len op de situatie.

Heb je inte­res­se in een abon­ne­ment en wil je weten wat in jul­lie geval de bes­te keu­ze zou zijn? Of heb je ande­re wen­sen of idee­ën? Neem dan con­tact op. Bij een kop kof­fie in Deven­ter, bij jul­lie in de win­kel vir­tu­eel via Zoom kun­nen we de moge­lijk­he­den bespreken.

We kun­nen een prijs­kaart­je han­gen aan het ‘peri­o­die­ke onder­houd’ in de vorm van een maand­abon­ne­ment. We kun­nen zo’n abon­ne­ment ook met­een mee­ne­men in de offer­te voor de verkooptraining.

Wat klan­ten zeggen

Ver­koop­trai­ner Jan-Wil­lem Seip heeft bij 33 kaas­za­ken, ver­spreid over heel Neder­land, het win­kel­per­so­neel getraind. De mede­wer­kers oefen­den gesprek­ken met klan­ten tij­dens ver­koop­si­tu­a­ties aan de toon­bank. Ze leer­den nog beter con­tact te maken met klan­ten via vraag­tech­nie­ken en heb­ben geke­ken hoe ze bestaan­de klant meer kun­nen koes­te­ren. De trai­ning werd als inten­sief en leer­zaam erva­ren. De sfeer was gemoe­de­lijk, en Jan-Wil­lem stel­de mede­wer­kers die de trai­ning span­nend von­den, op een pret­ti­ge manier op hun gemak.

Treur

Treurkaas.nl