Je vindt je con­ver­sie in je win­kel te laag. Deze con­ver­sie wil je ver­ho­gen met 1%. Stel dat je con­ver­sie 19% is, dan wil je die naar 20% bren­gen. Dit bete­kent dat 20 van de 100 bezoe­kers in jouw win­kel iets kopen en klant worden.

Je men­sen heb­ben gro­te impact op de conversie

Dit blog gaat over de impact van gedrag en de ver­koop­vaar­dig­he­den van je men­sen op de con­ver­sie in jouw win­kel. Jouw win­kelme­de­wer­kers kun­nen jouw win­kel maken of bre­ken. Je men­sen heb­ben een enor­me impact dus. Ook op de conversie.

Het ver­hoog je de con­ver­sie in jouw fysie­ke winkel?

Hoe kun­nen jul­lie de con­ver­sie in de win­kel ver­ho­gen als het gaat om de men­sen die er wer­ken? Je leest nu meer­de­re manie­ren. Je medewerkers:

  • maken con­tact en geven ‘aan­dacht op maat’;
  • stel­len gerich­te vra­gen, luis­te­ren aan­dach­tig en vra­gen door;
  • wer­ken behoef­te­ge­richt in plaats van productgericht;
  • bren­gen op een pret­ti­ge manier extra pro­duc­ten onder de aan­dacht (cross­sel­ling en upselling);
  • doen alles om goe­de eer­ste én laat­ste indruk­ken te maken.

Aan­vul­lend op boven­ge­noemd rij­tje: je klan­ten wor­den pret­tig begroet, voe­len zich wel­kom en erva­ren gastheerschap.

Ver­hoog de con­ver­sie met 1%

Wil jij de uit­da­ging aan­gaan om de con­ver­sie in jouw win­kel met 1% te ver­ho­gen de aan­ko­men­de drie maan­den? Help en coach hen daar­bij, even­tu­eel gebruik­ma­kend van boven­staan­de struc­tuur. Focus dit kwar­taal op con­ver­sie­ver­ho­ging. Maak dit een thema.

Cadeau voor jou in petto

Laat me weten of het gelukt is. Als het je aan­toon­baar gelukt is, dan heb ik een cadeau voor je.