Leer nu ver­ko­pen, ook als je geen sales­mens bent

Ver­ko­pen is teamwork

Voor teams van niet-ver­ko­pers die wel voor maxi­maal resul­taat gaan. Als ieder­een ziet dat ver­ko­pen leuk is, zie je dat direct terug in het werk­ple­zier én de omzet.

Com­mer­ci­eel onver­dacht verkopen

Halen jouw mon­teurs, ser­vi­ce engi­neers en chauf­feurs alles uit het klantcontact?

Acqui­si­tie voor professionals

Een team van advi­seurs of con­sul­tants die ver­ko­pen niet leuk vinden?

Klant­ge­richt en gast­vrij werken

Wil je met jouw team nog klant­ge­rich­ter aan het werk? Bij­voor­beeld in de zorg, een muse­um of de bibliotheek?

Als ieder­een com­mer­ci­ë­ler denkt, gebeurt er iets bijzonders

  • Je bent beter in staat om de behoef­ten van je klant boven water te krij­gen. Je krijgt (veel) meer opdrachten.
  • Klan­ten komen vaker terug.
  • Ieder­een werkt met nog meer plezier.
  • Dat levert nog bete­re resul­ta­ten op.

Wat klan­ten zeggen

Jan-Wil­lem Seip is een bevlo­gen en pro­fes­si­o­neel sales­trai­ner met een scherp oog voor groeps­dy­na­miek. Hij heeft ons gedu­ren­de vier maan­den onder­steund met een ver­koop­trai­ning. Hij voelt de behoef­tes goed aan en past gaan­de­weg een tra­ject de stof hier­op aan. Met een cre­a­tie­ve invals­hoek weet hij ieder­een te trig­ge­ren, ondanks ach­ter­grond- en erva­rings­ver­schil­len van de groep. Een zeer posi­tie­ve refe­ren­tie voor orga­ni­sa­ties met behoef­te aan sales­trai­ning voor professionals.

Mark Lig­ten­berg

Des­tijds Com­mer­ci­eel Pro­ject­ma­na­ger, bij USG Finan­ce NL

Jan-Wil­lem Seip is zeer kun­dig in zijn vakgebied.

Ver­koop­trai­nin­gen waar­bij het behoud van de authen­ti­ci­teit cen­traal staat (geen “glad­de” ver­koop­praat). Uniek is zijn ver­koop­trai­ning voor niet-ver­ko­pers die toch een dienst aan te bie­den heb­ben. Denk aan weten­schap­pers, nota­ris­sen, advo­ca­ten etc. Een abso­lu­te aan­ra­der! Daar­naast was het pret­tig samen­wer­ken met Jan-Wil­lem. Punc­tu­eel, prak­tisch en cre­a­tief met spe­ci­a­le wen­sen t.a.v. de training.

Lizet­ta van Coevorden

Des­tijds Secre­ta­ris en Com­mu­ni­ca­tie en Event Mana­ger, Auto­mo­ti­ve Cen­ter of Expertise

Geïn­te­res­seerd?

Ont­dek wat ik voor jou kan bete­ke­nen. Boek van­daag een vrij­blij­vend, gra­tis intakegesprek.

Over Jan-Wil­lem Seip

Ik train al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Ik krijg er enorm veel ener­gie van als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen niet-ver­ko­pers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Jan-Willem Seip

Blogs