Ver­koop­trai­nin­gen
voor win­kel­per­so­neel in de
detail­han­del

Van kij­ker naar koper

Ver­ko­pen bete­kent je bezoe­ker bege­lei­den van kij­ker naar koper. In die vaar­dig­he­den onder­steun ik jou en je per­so­neel graag. De inves­te­ring heb je snel terugverdiend.

Net als vroeger

Ver­ko­pen op de win­kel­vloer draait om per­soon­lij­ke aan­dacht. Een groot goed in deze tijd. En dat is waar jouw ver­koop­me­de­wer­kers het ver­schil kun­nen maken.

4‑trapsraket

In de ver­koop­trai­nin­gen leer je de 4 C’s van ver­ko­pen, en hoe die samen als een kata­ly­sa­tor wer­ken:
Con­tact, Con­nec­tie, Con­ver­sie & Continu.

Wat zou het voor jouw win­kel bete­ke­nen als:

  • meer kij­kers kopers zou­den wor­den (hoge­re conversie)?
  • klan­ten ande­ren enthou­si­ast zou­den ver­tel­len over jul­lie per­soon­lij­ke aanpak?
  • jon­ger per­so­neel mak­ke­lijk con­tact zou maken met de oude­re klant?
  • jij zelf je ver­koop­me­de­wer­kers suc­ces­vol zou kun­nen trainen?
  • tevre­den klan­ten de werk­dag van je mede­wer­kers uit­da­gen­der zou­den maken?
  • mede­wer­kers vaker een upsell durf­den te doen?
  • klan­ten vaker zou­den terugkomen?

Denk je bij één of meer van de boven­staan­de vra­gen: JA, dát wil ik? Dan is de ver­koop­trai­ning ‘Bezoe­kers bege­lei­den van kij­ker naar koper’ echt iets voor jou en je medewerkers.

Je mede­wer­kers vor­men het gezicht van je win­kel. Zij bepa­len of men­sen zon­der te kopen de win­kel ver­la­ten óf klant worden.

Wist je dat…

…zo’n 35% van de con­su­men­ten de win­kel ver­laat zon­der iets te kopen? Ik durf te stel­len dat dat zeker in de helft van de geval­len ligt aan het gedrag, het voor­ko­men en de com­mu­ni­ca­tie­ve en com­mer­ci­ë­le vaar­dig­he­den van de mede­wer­kers. Ik leer win­kel­per­so­neel bete­re ver­ko­pers te wor­den. Zon­der dat ze ver­ko­pe­rig over­ko­men, en zon­der irri­tan­te ver­koop­praat­jes. De klant ver­laat tevre­den de win­kel, komt vaker terug en ver­telt ande­ren hoe goed jouw mede­wer­ker hem heeft gehol­pen. Je klan­ten wor­den je ambas­sa­deurs. En door die klant­ge­rich­te bena­de­ring stijgt je omzet. Ik geef trai­nin­gen liefst in de win­kel zelf, dus op de ‘plaats delict’. De plek waar het alle­maal moet gebeuren…

Over Ver­koop­Ex­pert

Mijn naam is Jan-Wil­lem Seip, al bij­na 20 jaar zelf­stan­dig trai­ner en oprich­ter van Ver­koop­Ex­pert. De vraag die ik het vaakst krijg, is: ‘Hoe kan ik mijn per­so­neel meer laten ver­ko­pen?’ Ik heb intus­sen pak­weg 900 mede­wer­kers getraind in meer dan 100 bran­ches. Van kap­per tot sla­ger, van tuin­meu­bel­zaak tot kaas­huis, en van ijs­sa­lon tot antiek­zaak. Mijn trai­nin­gen draai­en om ver­koop­vaar­dig­he­den, maar daar komt bij­voor­beeld ook een stuk gedrag, hou­ding en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den bij kijken.

Lees ver­der

Ver­koop­trai­ning ‘Bezoe­kers bege­lei­den van kij­ker naar koper’

In een krach­ti­ge ver­koop­trai­ning van 3 uur leren je win­kelme­de­wer­kers hoe zij door per­soon­lij­ke aan­dacht de bezoe­ker kun­nen bege­lei­den van kij­ker naar koper. Als een live trai­ning (op dit moment) niet moge­lijk is, dan kun­nen we er een onli­ne trai­ning van maken.

Lees meer over de verkooptraining

De kas­sa moet niet het eni­ge con­tact­mo­ment met de klant zijn.

Je kunt de ver­koop­trai­ning uit­brei­den. Zo is er een vari­ant waar­bij ik een hal­ve dag rond­loop op de win­kel­vloer. Ik obser­veer de mede­wer­kers, geef ze com­pli­men­ten en wijs ze op verbeterpunten.

Ook  om mys­tery shop­pers in te zet­ten vóór en na de trai­ning. Zij kij­ken hoe je mede­wer­kers het doen op pun­ten als hou­ding, klant­ge­richt­heid, com­mu­ni­ca­tie­ve en ver­koop­vaar­dig­he­den, inclu­sief upsel­ling en cross-selling.

Onder­houd vaardigheden

De ver­koop­trai­ning zit erop, je men­sen gaan weer aan de slag. Ze pro­be­ren wat ze geleerd heb­ben toe te pas­sen. Alleen zijn de ver­koop­vaar­dig­he­den en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den nog geen auto­ma­tis­me. Daar­door bestaat de kans dat de nieu­we ken­nis weg­zakt. Met peri­o­die­ke ‘opfris-coa­ching’ van je ver­koop­me­de­wer­kers voor­kom je dat.

Onboar­ding programma

Je wilt dat nieu­we win­kelme­de­wer­kers zo snel moge­lijk goe­de ver­ko­pers wor­den. In het onboar­ding pro­gram­ma van Ver­koop­Ex­pert komen ver­koop­vaar­dig­he­den aan bod, maar ook com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Het pro­gram­ma maakt nieuw per­so­neel boven­dien ver­trouwd met jul­lie visie en mis­sie. Daar­om is dit pro­gram­ma altijd maatwerk.

Train-de-Trai­ner

Veel win­kel­ke­tens en retai­lers heb­ben een eigen ‘learning & devel­op­ment’ afde­ling. De inter­ne trai­ners coa­chen de ver­koop­me­de­wer­kers op de werk­vloer. Maar ook deze trai­ners moe­ten hun ken­nis over ver­koop én hun coa­chings­vaar­dig­he­den op peil hou­den. Dat kan met het Train-de-Trai­ner pro­gram­ma van VerkoopExpert.

Wat klan­ten zeggen

Ver­koop­ex­pert heeft 846 win­kelme­de­wer­kers getraind in gedrag, hou­ding, voor­ko­men, con­tac­tu­e­le en ver­koop­vaar­dig­he­den. Van kap­ster tot sla­ger. Van tuin­meu­bel­zaak tot kaas­spe­ci­aal­zaak. Van ijs­zaak tot antiek­zaak. Van wol­zaak tot een sofawinkel.

“Wij heb­ben de ver­koop­trai­ning als zeer goed en waar­de­vol erva­ren. Alle team­le­den waren zeer enthou­si­ast en de inhoud pas­te zeer goed bij een ieders wensen.”

Rein

Sofa­com­pa­ny

“Wat mij opviel aan deze (manier van) trai­ning is, dat je als ver­ko­per in je waar­de wordt gela­ten en hand­vat­ten krijgt aan­ge­reikt om jou manier van ver­koop te ver­be­te­ren. Kort­om een leu­ke, leer­za­me trai­ning waar we zeker ons voor­deel mee kun­nen en zul­len doen.”

Jur­gen

Carel Lur­vink

“Het was een geslaag­de avond en had niet ver­wacht dat ik zenuw­ach­tig zou wor­den om een paper­clip te ver­ko­pen tij­dens de oefe­ning. Veel geleerd wat we nog een tik­kel­tje beter zou kun­nen doen. Ont­zet­tend bedankt voor de inten­sie­ve, leu­ke en gezel­li­ge avond!”
Eve­lien

Treur Kaas

Blogs

Ver­koop­trai­ning retail met de 3 P’s

Ver­koop­trai­ning retail met de 3 P’s

Als een ver­koop­trai­ning retail voor de ver­ko­pers op de win­kel­vloer er voor­lo­pig even niet inzit, lees dan dit blog. Je leest hier­in dat je de 3 P’s op de agen­da mag gaan zet­ten en je gaat ‑samen met je win­kelme­de­wer­kers- beden­ken hoe jul­lie het ver­schil gaan maken in…

Lees meer
In 8 stap­pen een bete­re ver­ko­per worden

In 8 stap­pen een bete­re ver­ko­per worden

Hoe word ik een bete­re ver­ko­per? Hoe word jij een goe­de ver­ko­per? Voor een ver­ko­per in een win­kel geldt: dat je je als bezoe­ker wel­kom, gezien, her­kend en bediend voelt. Retail en de ver­ko­per mogen meer inspi­re­ren. Er lig­gen nog…

Lees meer
Con­ver­sie ver­ho­gen in de fysie­ke winkel

Con­ver­sie ver­ho­gen in de fysie­ke winkel

Je vindt je con­ver­sie in je win­kel te laag. Deze con­ver­sie wil je ver­ho­gen met 1%. Stel dat je con­ver­sie 19% is, dan wil je die naar 20% bren­gen. Dit bete­kent dat 20 van de 100 bezoe­kers in jouw win­kel iets kopen en klant worden.…

Lees meer