Ver­koop­trai­ning
Ver­ko­pen voor niet-verkopers

In deze waar­de­vol­le ver­koop­trai­ning leer je hoe je met jouw team meer kan­sen ziet, cre­ëert en benut.
Na afloop van de trai­ning weet je hoe jij jezelf en je dienst­ver­le­ning kunt ver­ko­pen. In twee dag­de­len krijg je meer zelf­ver­trou­wen. Ook krijg je ver­koop­tools aan­ge­reikt. Na afloop haal je aan­toon­baar meer opdrach­ten bin­nen. Dat wil jij toch ook?
Deze unie­ke ver­koop­trai­ning is er in 3 varianten:

  1. Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals: voor advi­seurs, con­sul­tants, advo­ca­ten, accoun­tants, archi­tec­ten, vast­goed­pro­fes­si­o­nals, IT-ers, the­ra­peu­ten of coaches.
  2. Com­mer­ci­eel onver­dacht ver­ko­pen: voor mon­teurs, ser­vi­ce engi­neers of chauffeurs.
  3. Klant­ge­richt en gast­vrij wer­ken: voor mede­wer­kers in de zorg, musea of bibliotheken.

Her­ken je dit?

  • Je vindt ver­ko­pen niet leuk.
  • Er wordt van je ver­wacht dat je ver­koopt. Want je bent advi­seur, con­sul­tant of accountant.
  • Je bent mon­teur, ser­vi­ce engi­neer of chauf­feur en bij je klant lig­gen aller­lei (verkoop)kansen.
  • Als zorg‑, muse­um- of bibli­o­theek­me­de­wer­ker wordt van je ver­langd dat je gast­ge­richt en klant­vrien­de­lijk bent.
  • Je wilt ver­ko­pen maar niet op een ver­ko­per lijken.
  • Je gaat toch niet leu­ren? Voor advies word je gevraagd!

Spe­len één of meer van deze situ­a­ties, dan is de ver­koop­trai­ning Ver­ko­pen voor niet-ver­ko­pers zeker inte­res­sant voor je.

Wat levert deze ver­koop­trai­ning jou op?

Kan­sen. Nieu­we klan­ten. Behoud van bestaan­de klan­ten. Bete­re samen­wer­king in het team. Dus extra omzet. Meer ver­trou­wen in jezelf en meer ver­trou­wen van de klant in jouw dien­sten en producten.

Deze ver­koop­trai­ning is 100% prak­tijk­ge­richt en vindt liefst bij jul­lie plaats. Ik kom naar jul­lie toe, dus geen extra reis­tijd en extra reis­kos­ten voor je personeel.

Na deze trai­ning merk je direct ver­an­de­ring. Bij je klan­ten, jezelf en in je team.

Hoe gaat de ver­koop­trai­ning in z’n werk?

Tij­dens de inta­ke heb­ben alle deel­ne­mers aan­ge­ge­ven wat ze wil­len leren. Hier­op wordt de ver­koop­trai­ning afge­stemd en ont­wik­keld. Afhan­ke­lijk van de vari­ant die je kiest, begin­nen we met het kort door­ne­men van het pro­gram­ma. Daar­na wordt het team al snel in de actie­stand gezet.

De ver­koop­trai­nin­gen van Ver­koop­Ex­pert ken­mer­ken zich name­lijk door kor­te blok­ken waar­in the­o­rie wordt afge­wis­seld met prak­tijk­oe­fe­nin­gen. Zo leren de deel­ne­mers van elkaar. Door te kij­ken naar een ander (obser­ve­rend leren) met prak­tijk­si­tu­a­ties en cases uit de eigen prak­tijk, wordt elke deel­ne­mer in staat gesteld om te leren en te groeien.

3 vari­an­ten verkooptraining

De (onli­ne) ver­koop­trai­ning ‘Ver­ko­pen voor niet-ver­ko­pers’ is er in 3 vari­an­ten: Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals, Com­mer­ci­eel onver­dacht ver­ko­pen en Klant­ge­richt en gast­vrij werken.

Veel gestel­de vragen

Wat levert deze trai­ning mij op?

Kan­sen, klan­ten, meer ple­zier en ver­trou­wen in ver­ko­pen. Je leert hoe je nieu­we klan­ten aan­trekt en bestaan­de klan­ten behoudt. De resul­ta­ten zie je direct terug in je omzet.

Wij zijn een orga­ni­sa­tie met meer­de­re ves­ti­gin­gen. Kun­nen wij deze trai­ning ook inkopen?

Natuur­lijk. Afhan­ke­lijk van het aan­tal mede­wer­kers zijn er ver­schil­len­de moge­lijk­he­den. Ik kan in elke ves­ti­ging van jul­lie orga­ni­sa­tie een trai­ning geven, of de mede­wer­kers van de ene ves­ti­ging komen voor de trai­ning naar de ande­re vestiging.

Wil je dat ik op meer­de­re ves­ti­gin­gen een ver­koop­trai­ning geef, neem dan even con­tact op per mail. Dan kij­ken we wat we kun­nen regelen.

Ik ben in m’n een­tje. Kan ik dan ook deze ver­koop­trai­ning volgen?

Zeker. In dat geval kun­nen we in een 1‑op‑1 Zoom­ses­sie het ver­koop­pro­ces samen door­ne­men. We oefe­nen, beste­den extra aan­dacht aan de pun­ten waar jij moei­te mee hebt en je krijgt gerich­te verkooptips.

Zo’n indi­vi­du­e­le trai­ning is maat­werk. Neem con­tact op per mail. Dan kij­ken we wat ik voor je kan doen.

Kijk ook op indi­vi­du­e­le sales coa­ching.

Bestaat Ver­koop­Ex­pert uit slechts 1 trainer?

De mees­te trai­nin­gen geef ik zelf, maar ik heb een flink net­werk van trai­ners en experts waar ik een beroep op kan doen, bij­voor­beeld bij een gro­te opdracht of een spe­ci­fiek specialisme.

Wor­den we dan glad en verkoperig?

Je klant merkt niet dat jouw men­sen naar een trai­ning zijn gestuurd. Ze gaan geen irri­tan­te ver­koop­praat­jes doen. Wel zijn hun anten­nes uit­ge­scho­ven om kan­sen bij jul­lie klant te bespeu­ren. En zijn ze beter in staat om behoef­ten bij jul­lie klant boven water te krij­gen. Met al hun inhou­de­lij­ke ken­nis en exper­ti­se wor­den zij niet als ‘com­mer­ci­eel ver­dacht’ gezien.

Wij heb­ben geen fysie­ke ves­ti­ging. Is deze ver­koop­trai­ning dan iets voor ons?

Abso­luut. Ik help ook teams bij tele­fo­ni­sche ver­koop en help­desk-gere­la­teer­de situaties.

Onze orga­ni­sa­tie is alle dagen open. Kun­nen we dan toch trainen?

Jaze­ker. Ik kan de trai­ning bij­voor­beeld ’s och­tends en ’s mid­dags geven, bei­de keren aan de helft van het per­so­neel. De ande­re helft van het team helpt intus­sen de klanten.

Is deze ver­koop­trai­ning geschikt voor elke branche?

Daar waar ‘non-sales men­sen’ wer­ken en waar er con­tact met klan­ten is, is deze ver­koop­trai­ning geschikt.

In aan­loop naar de trai­ning bespre­ken we wat je wilt berei­ken. Dat neem ik mee in de opzet van de trai­ning. Ook zorg ik voor prak­tijk­voor­beel­den die naad­loos aan­slui­ten bij jul­lie orga­ni­sa­tie. Daar­door voelt de trai­ning als maatwerk.

 

Hoe snel heb ik de inves­te­ring terugverdiend?

Omdat de omzet duur­zaam stijgt, levert de trai­ning je tal­lo­ze malen meer op dan dat deze kost. Soms bere­ken ik met klan­ten voor­af wat de mini­ma­le omzet­stij­ging moet zijn om bij­voor­beeld in 2 maan­den tijd de inves­te­ring terug te verdienen.

Maar je moet ook den­ken aan fac­to­ren waar je niet zo mak­ke­lijk een getal­le­tje op kunt plak­ken. Want klan­ten gaan ande­ren over jouw orga­ni­sa­tie ver­tel­len, maar wan­neer? Ligt het in jul­lie bran­che wel of niet voor de hand dat tevre­den klan­ten bin­nen 2 maan­den terug­ko­men? En hoe­veel tijd en geld bespaar je als er min­der per­so­neels­wis­se­lin­gen zijn?

Onze ves­ti­ging is in Bel­gië. Is dat een probleem?

Zeker niet. Ver­koop­tech­nie­ken zijn vrij­wel uni­ver­seel. Ik rijd graag voor jul­lie (ves­ti­ging) naar Bel­gië. Er komt dan wel een klei­ne kilo­me­ter­ver­goe­ding bij van­af de grens. Jul­lie krij­gen een fac­tuur met btw verlegd.

Heb je ver­der nog vragen?

Aar­zel niet en neem con­tact op via contact@verkoopexpert.nl of bel 06 — 415 47 339.
Ik help je graag.

Wat klan­ten zeggen

Jan-Wil­lem Seip is sales- en onder­ne­mers­coach. Hij helpt onder­ne­mers en ver­ko­pers aan meer opdrach­ten, ver­koop, acqui­si­tie en klan­ten. Ik ont­moet­te Jan-Wil­lem tij­dens een KVK-work­shop over net­wer­ken. Wat me het meest is bij­ge­ble­ven is zijn enthou­si­as­me­ren­de, laag­drem­pe­li­ge bena­de­ring en een paar slim­me, prak­ti­sche tips die ik direct kon toepassen.

Dion­ne van Dijk

Des­tijds Mana­ging con­sul­tant, HR Impuls Advies & ontwikkeling

Over ver­koop­trai­ner Jan-Wil­lem Seip

Een bevlo­gen ver­koop­trai­ner die vak­men­sen, pro­fes­si­o­nals en ‘non-sales men­sen’ traint. Jan-Wil­lem Seip heeft al een klei­ne 20.000 men­sen getraind in gedrag, hou­ding, com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en ver­koops­kills. Van mon­teur tot stu­ka­door, van zorg­pro­fes­si­o­nal tot vast­goed­pro­fes­si­o­nal, en van advi­seur tot con­sul­tant. Sta jij straks ook in dit rij­tje? Neem con­tact op.

Blogs