Ver­koop­trai­ning voor accountantskantoren

Werk je bij een accoun­tants­kan­toor? Dan ben je vaak in con­tact met klan­ten, of het nu tele­fo­nisch is, aan de balie, of op de werk­vloer. Jij en je collega’s zijn het visi­te­kaart­je van je bedrijf. Er wordt dan ook veel van je ver­wacht op het gebied van gast­ge­richt­heid, gast­vrij­heid, host­mans­hip, hos­pi­ta­li­ty, klant­vrien­de­lijk­heid en klant­ge­richt­heid. De vra­gen die je krijgt, vari­ë­ren van boek­houd­kun­di­ge en finan­ci­ë­le vra­gen tot advies over zake­lij­ke strategieën.

Diver­si­teit in klantinteracties

Soms heb je te maken met vrien­de­lij­ke cli­ën­ten, ter­wijl je ande­re keren te maken krijgt met meer gere­ser­veer­de per­so­nen of ver­te­gen­woor­di­gers van bedrij­ven en orga­ni­sa­ties. Het kan zelfs voor­ko­men dat er iemand voor je staat met wei­nig geduld of agres­sief of ‘las­tig’ gedrag ver­toont. In der­ge­lij­ke situ­a­ties is het een uit­da­ging om klant­ge­richt te blijven.

Ver­ho­ging van de klantwaarde

Als je in een meer com­mer­ci­ë­le omge­ving werkt, wordt van je ver­wacht dat je de gemid­del­de beste­ding van je klan­ten ver­hoogt. Het is dan belang­rijk om te weten hoe je dit kunt berei­ken, bij­voor­beeld door upsel­ling en/of cross-sel­ling toe te pas­sen. Het mooie is dat je klant hier ook van pro­fi­teert, omdat jij pre­cies begrijpt waar zijn of haar behoef­ten lig­gen. En laten we eer­lijk zijn, wie wil er nu niet op maat bediend worden?

Voor wie is deze ver­koop­trai­ning accoun­tan­cy bedoeld?

De ver­koop­trai­ning voor accoun­tants is ont­wor­pen voor pro­fes­si­o­nals bij accoun­tants­kan­to­ren, waaronder:

 • Accoun­tants
 • Belas­ting­ad­vi­seurs
 • Audi­tors
 • Finan­ci­eel analisten
 • Boek­hou­ders
 • Mana­gers finan­ci­ë­le rapportage
 • Foren­sisch accountants
 • Fis­caal adviseurs
 • Juni­or accountants
 • Seni­or accountants

Wat leer je?

Tij­dens deze inter­ac­tie­ve trai­ning ver­hoogt jouw gast­ge­richt­heid, gast­vrij­heid, host­mans­hip, hos­pi­ta­li­ty, klant­vrien­de­lijk­heid en klant­ge­richt­heid. En je leert beter omgaan met onge­dul­di­ge of ‘las­ti­ge men­sen’. Des­ge­wenst leer je ook hoe je de gemid­del­de beste­ding van ‘de client’ ver­hoogt door cross- en upselling.

Na afloop van deze ver­koop­trai­ning accountancy:

 • kun je con­tact maken met anderen;
 • weet je wel­ke impact ver­trou­wen opbou­wen heeft;
 • kun je diep­gaan­der Vra­gen, Luis­te­ren, Samen­vat­ten & Doorvragen;
 • weet je hoe je stil­te­to­le­ran­tie kunt toepassen;
 • zijn je vraag­stel­lings­tech­nie­ken ver­der aangescherpt;
 • heb je geoe­fend in het nog ster­ker kun­nen com­mu­ni­ce­ren met anderen;
 • weet je kansen/leads te cre­ë­ren, te her­ken­nen en op te pakken;
 • kun je met behulp van upsel­ling en/of cross-sel­ling de klant meer laten besteden;
 • leer je beter omgaan met intro­ver­te men­sen en las­ti­ge situaties;
 • weet je hoe te han­de­len als je te maken hebt met men­sen die onge­dul­dig of las­tig gedrag vertonen;
 • wordt de kans ver­groot dat de klant die jij gehol­pen hebt aan ande­ren ver­telt hoe fijn hij door jou is geholpen;
 • [hier kun­nen jouw ont­wik­kel­wen­sen komen]

Wat levert de ver­koop­trai­ning accoun­tan­cy mij op?

Wat levert de ver­koop­trai­ning accoun­tan­cy je op?

 • de klant­vrien­de­lijk­heid en klant­ge­richt­heid bin­nen jouw orga­ni­sa­tie nemen toe;
 • je bent beter in staat bent om de behoef­ten van je klant boven water te krijgen;
 • je klan­ten komen vaker terug;
 • je weet kansen/leads te cre­ë­ren, te her­ken­nen en op te pakken.

Prak­ti­sche infor­ma­tie over de ver­koop­trai­ning accountancy

 • Maxi­ma­le groeps­groot­te: 18
 • Duur: 2 hal­ve dagen
 • Zelf­stu­die- en voor­be­rei­dings­uren: 2 uur
 • Onli­ne of op loca­tie: zowel onli­ne als op locatie
 • Stu­die­ma­te­ri­aal: hand-out van cursusmateriaal
 • Inves­te­ring: op aanvraag
 • Ook inte­res­sant voor jou: een gro­te groep die getraind moet wor­den? Pre­sen­ta­ties en lezin­gen zijn ook mogelijk.

Trai­ner

Jan-Wil­lem Seip traint al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt wel ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Hij krijgt er enorm veel ener­gie van als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen de deel­ne­mers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Jan-Wil­lem:

“Ik laat deel­ne­mers in mijn ver­koop­trai­nin­gen altijd actief oefe­nen om klant­con­tact aan te gaan en te ver­be­te­ren. We gaan dus onder ande­re aan de slag met com­mer­ci­ë­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Daar­om staat op mijn visi­te­kaart­je ‘Oefen­mees­ter in Klantcontact’.

Ik heb door de jaren heen een klei­ne 20.000 men­sen getraind in gedrag, hou­ding, com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en ver­koops­kills. Van mon­teur tot stu­ka­door, van zorg­pro­fes­si­o­nal tot vast­goed­pro­fes­si­o­nal, en van advi­seur tot consultant.

Wat moet je ver­der nog van me weten? Ik ben exa­mi­na­tor NIMA Sales A en B, schreef enke­le hon­der­den arti­ke­len over ver­ko­pen, en 11 boe­ken. Zoals ‘De kracht van zacht’, ‘Sales is sexy’ en ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’. In m’n vrije tijd sport ik: hard­lo­pen, lan­ge afstands­fiets­toch­ten en soms maak ik trek­toch­ten met de kano.”

Jan-Wil­lem Seip is sales­trai­ner en oprich­ter van Ver­koop­Ex­pert. De mees­te trai­nin­gen geeft hij zelf, maar hij heeft een flink net­werk van trai­ners en experts waar hij een beroep op kan doen, bij­voor­beeld bij een gro­te opdracht of een spe­ci­fiek specialisme.

Loca­tie en Startdatum

Deze ver­koop­trai­ning is 100% prak­tijk­ge­richt en vindt liefst bij jul­lie plaats. Ik kom naar jul­lie toe, dus geen extra reis­tijd of-kos­ten voor je per­so­neel. Lie­ver op een ande­re loca­tie aan de slag? Dat kan ook! Je kunt ook kie­zen om bei­de dag­de­len onli­ne te doen of één dag­deel op loca­tie en één online.

De start­da­tum wordt in goed over­leg bepaald.