Pri­va­cy en cookies

Ver­koop­Ex­pert is een ini­ti­a­tief en label van Ven­di­cum. Je pri­va­cy is voor Ven­di­cum van groot belang. Ven­di­cum houdt zich dan ook aan de pri­va­cy­wet. Dit bete­kent dat je gege­vens vei­lig zijn bij Ven­di­cum en dat ze altijd net­jes gebruikt wor­den. In deze pri­va­cy­ver­kla­ring legt Ven­di­cum uit wat er bij de web­si­tes vendicum.nl, verkoopexpert.nl en Ven­di­cum alle­maal gedaan wordt met infor­ma­tie die Ven­di­cum over jou te weten komt.

Als je vra­gen hebt, of wilt weten wat Ven­di­cum pre­cies van jou bij­houdt, neem dan con­tact op met Vendicum.

Sta­tis­tie­ken en profilering

Ven­di­cum houdt sta­tis­tie­ken bij over het gebruik van haar web­si­te. Met deze sta­tis­tie­ken ver­be­tert Ven­di­cum haar web­si­te om zo bij­voor­beeld alleen nog rele­van­te infor­ma­tie te laten zien. Ven­di­cum kan je per­soons­ge­ge­vens met elkaar com­bi­ne­ren om meer over jou te weten te komen. Uiter­aard zal Ven­di­cum je pri­va­cy te allen tij­de res­pec­te­ren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan Ven­di­cum mel­den. Goog­le bewaart deze infor­ma­tie voor Ven­di­cum gea­no­ni­mi­seerd voor een peri­o­de van 26 maanden.

Nieuws en nieuwsbrief

Ven­di­cum wil jou graag infor­me­ren over aan­bie­din­gen, nieu­we pro­duc­ten, dien­sten en (nieuw) geschre­ven arti­ke­len. Dit doet Vendicum:

 • per e‑mail (via een nieuwsbrief);
 • via soci­a­le media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze nieuws­be­rich­ten. Elke e‑mail bevat een afmeld­link. Je kunt Ven­di­cum blok­ke­ren of de afmeldop­tie gebrui­ken. Je kunt je voor Ven­di­cums nieuws­brief opge­ven. Hier­voor is alleen je e‑mailadres nodig. Onge­veer tien keer per jaar ont­vang je de nieuws­brief dan via e‑mail. In elk bericht zit­ten onzicht­ba­re codes. Hier­mee houdt de nieuws­brief ver­zend-appli­ca­tie bij hoe­veel men­sen de nieuws­brief lezen en op wel­ke berich­ten men­sen klik­ken. Ven­di­cum kijkt niet naar wat jij pre­cies inte­res­sant vindt. Het gaat Ven­di­cum alleen om alge­me­ne infor­ma­tie over haar nieuws­brief, zodat Ven­di­cum deze nog inte­res­san­ter kan maken.

Als je een nieuws­be­richt via de soci­a­le media niet waar­deert, kun je Ven­di­cum en/of Jan-Wil­lem Seip ontvolgen/ontvrienden.

Ver­strek­king aan ande­re bedrij­ven of instellingen

Ven­di­cum geeft je per­soons­ge­ge­vens onder geen voor­waar­de aan ande­re bedrij­ven of instel­lin­gen, behal­ve als dat nodig is voor haar web­si­te of als Ven­di­cum dat wet­te­lijk ver­plicht is (bij­voor­beeld als de poli­tie dat eist bij een ver­moe­den van een misdrijf).

Coo­kies

Ven­di­cums web­si­te gebruikt coo­kies voor de sta­tis­tie­ken van de web­si­te: Goog­le Ana­ly­tics. Coo­kies zijn klei­ne bestand­jes waar infor­ma­tie in wordt opge­sla­gen zodat je die niet steeds hoeft in te vul­len. Maar Ven­di­cum kan er ook mee zien dat je haar web­si­te weer bezoekt. Deze gege­vens zijn geanonimiseerd.

Goog­le Analytics

Ven­di­cum gebruikt Goog­le Ana­ly­tics om bij te hou­den hoe bezoe­kers de web­si­te gebrui­ken. Ven­di­cum heeft een ver­wer­kers­over­een­komst met Goog­le geslo­ten. Daar­in zijn strik­te afspra­ken opge­no­men over wat zij mogen bij­hou­den. Ven­di­cum heeft Goog­le niet toe­ge­staan de ver­kre­gen Ana­ly­tics infor­ma­tie te gebrui­ken voor ande­re Goog­le dien­sten. Ven­di­cum laat Goog­le de IP-adres­sen anonimiseren.

Klant­ad­mi­ni­stra­tie

De klant­ge­ge­vens (men­sen met wie Ven­di­cum een betaal­de rela­tie heeft) wor­den net zo lang bewaard als dat ze klant van Ven­di­cum zijn. Als een klant van Ven­di­cum het con­tract opzegt, wordt het account van deze klant ver­wij­derd. De basis­ge­ge­vens van klan­ten wor­den zeven jaar bewaard van­we­ge fis­ca­le bewaar­plicht (Art. 52 Wet Rijks­be­las­tin­gen, Art. 8 Dou­a­ne­wet) en btw-aan­gif­te (Art. 31 Uit­voe­rings­be­schik­king omzet­be­las­ting). Onder basis­ge­ge­vens wordt ver­staan: men­sen en orga­ni­sa­ties met wie Ven­di­cum een betaal­de rela­tie heeft. Denk aan fir­ma­naam, naam con­tact­per­soon, (postbus)adres, post­co­de, plaats, tele­foon­num­mer, e‑mailadres, web­si­te­adres, maar ook offer­tes, brie­ven, e‑mails en fac­tu­ren. Ook de gege­vens van de leve­ran­ciers van Ven­di­cum wor­den zeven jaar bewaard van­we­ge fis­ca­le bewaar­plicht (Art. 52 Wet Rijks­be­las­tin­gen, Art. 8 Dou­a­ne­wet) en btw-aan­gif­te (Art. 31 Uit­voe­rings­be­schik­king omzetbelasting).

Gege­vens van leads/prospects/potentiële klan­ten blij­ven zes maan­den na de laat­ste onsuc­ces­vol­le poging tot acqui­si­tie bewaard.

Bevei­li­ging en back-up

Bevei­li­ging van per­soons­ge­ge­vens is voor Ven­di­cum van groot belang. Om je pri­va­cy te bescher­men, neemt Ven­di­cum de vol­gen­de maatregelen:

 • Toe­gang tot per­soons­ge­ge­vens wordt afge­schermd met een gebrui­kers­naam en wacht­woord. De gege­vens wor­den na ont­vangst opge­sla­gen in een apart, afge­schermd sys­teem. De com­pu­ter van Ven­di­cum wordt ver­gren­deld met een wachtwoord.
 • Ven­di­cums web­si­te maakt gebruik van bevei­lig­de ver­bin­din­gen (Secu­re Soc­kets Lay­er of SSL) waar­mee alle infor­ma­tie tus­sen jou en haar web­si­te wordt afge­schermd wan­neer je — moge­lijk — per­soons­ge­ge­vens invoert.
 • Ven­di­cum maakt back ups (reser­ve­ko­pie­ën) van alle gege­vens die zij voor haar bedrijfs­voe­ring gebruikt. Deze back-ups bevat­ten ook per­soons­ge­ge­vens, waar­op recht van ver­wij­de­ring geldt. De back-up zijn opge­sla­gen in een apart, afge­schermd en bevei­ligd sys­teem. Ven­di­cum bewaart haar back-ups gedu­ren­de een peri­o­de van maxi­maal zes maan­den. Deze ter­mijn is nodig om bij gro­te cata­stro­fes de bedrijfs­ge­ge­vens vol­le­dig te her­stel­len. Voor­beeld: stel dat jij Ven­di­cum vraagt om jouw per­soons­ge­ge­vens te ver­wij­de­ren, dan zul­len deze gege­vens die in haar back up opge­no­men zijn pas na zes maan­den wor­den ver­wij­derd. Ven­di­cum zal inge­val van een her­stel van een back up wel direct de door jou ver­zoch­te gege­vens wissen.

Wij­zi­gin­gen in deze privacyverklaring

Wan­neer de web­si­te van Ven­di­cum wij­zigt, moet zij natuur­lijk ook de pri­va­cy­ver­kla­ring aan­pas­sen. Let dus altijd op de datum hier­bo­ven en kijk regel­ma­tig of er nieu­we ver­sies zijn. Ven­di­cum zal haar best doen wij­zi­gin­gen ook apart aan te kondigen.

Inza­ge, wij­zi­gen en ver­wij­de­ren van je gegevens

Als je vra­gen hebt of wilt weten wel­ke per­soons­ge­ge­vens Ven­di­cum van jou heeft, dan kun je altijd con­tact met Ven­di­cum opne­men. Zie de con­tact­ge­ge­vens onder­aan deze pagina.

Je hebt de vol­gen­de rechten:

 • uit­leg krij­gen over wel­ke per­soons­ge­ge­vens Ven­di­cum heeft en wat daar­mee gedaan wordt;
 • inza­ge in de pre­cie­ze per­soons­ge­ge­vens die Ven­di­cum heeft;
 • het laten cor­ri­ge­ren van fouten;
 • het laten ver­wij­de­ren van ver­ou­der­de persoonsgegevens;
 • intrek­ken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd dui­de­lijk aan­geeft wie je bent, zodat Ven­di­cum zeker weet dat er geen gege­vens van de ver­keer­de per­soon aan­ge­past of ver­wij­derd worden.

Klacht indie­nen

Als je vindt dat Ven­di­cum je niet op de juis­te manier helpt, dan heb je het recht om een klacht in te die­nen bij de toe­zicht­hou­der. Deze heet de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Meer infor­ma­tie is te vin­den op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Con­tact­ge­ge­vens Vendicum

Ven­di­cum
Scheep­vaart­straat 6j
7411 MB Deven­ter
contact@vendicum.nl
06 — 415 47 339