Ver­koop­Ex­pert
Jan-Wil­lem Seip

Ik ben Jan-Wil­lem Seip, sales­trai­ner en oprich­ter van VerkoopExpert.

Over Jan-Wil­lem Seip

Ik train al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Ik krijg er enorm veel ener­gie van als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen niet-ver­ko­pers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Ik laat deel­ne­mers in mijn ver­koop­trai­nin­gen actief oefe­nen om klant­con­tact aan te gaan en te ver­be­te­ren. We gaan dus, onder ande­re, aan de slag met com­mer­ci­ë­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Daar­om staat op mijn visi­te­kaart­je: ‘Oefen­mees­ter in Klantcontact’.

Door de jaren heen heb ik een klei­ne 20.000 men­sen getraind in gedrag, hou­ding, com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en ver­koops­kills. Van mon­teur tot stu­ka­door, van zorg­pro­fes­si­o­nal tot vast­goed­pro­fes­si­o­nal, en van advi­seur tot consultant.

Ook leuk om te weten? Ik ben exa­mi­na­tor NIMA Sales A en B, schreef enke­le hon­der­den arti­ke­len over ver­ko­pen, en 11 boe­ken. Zoals ‘De kracht van zacht’, ‘Sales is sexy’ en ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’.

In m’n vrije tijd sport ik: hard­lo­pen, lan­ge afstands­fiets­toch­ten en soms maak ik trek­toch­ten met de kano.

Mijn lief­de voor de verkoop

Bij mij zat de lief­de voor ver­koop er al vroeg in. Als puber ver­kocht ik cas­set­te­band­jes met eigen­ge­maak­te dis­co­mixen. Eind jaren ’80 bracht ik lan­ge, war­me zomers door op een ter­ras in de bedie­ning. En ik heb ontel­ba­re ijs­bol­le­tjes ver­kocht van­ach­ter de toon­bank van een gezel­li­ge, Ita­li­aan­se ijs­sa­lon in Dordrecht.

In 1990 kreeg ik mijn eer­ste ‘ech­te’ baan in de ver­koop bui­ten­dienst. Hier ver­kocht ik voor mil­joe­nen gul­dens elek­tro­ni­sche bevei­li­gings­sys­te­men aan meer dan twin­tig oude­ren­zorg­in­stel­lin­gen in Rotterdam.

Mijn geheim? Behoef­te­ge­richt ver­ko­pen en vast­hou­dend­heid. Dat zijn altijd mijn speer­pun­ten geble­ven, ook toen ik in 2002 begon als zelf­stan­dig verkooptrainer.

Laten we ver­der kennismaken

Wil je weten wat ik voor jou en je collega’s kan bete­ke­nen? Stuur me een bericht­je via contact@verkoopexpert.nl, of voeg me toe op Lin­kedIn.

We kun­nen altijd een vrij­blij­ven­de afspraak maken om ken­nis te maken en te kij­ken waar jij en je collega’s behoef­te aan hebben.

Wat klan­ten zeggen

Wij heb­ben zeer goe­de erva­rin­gen met Jan-Wil­lem en zijn trai­nin­gen. Op zeer inter­ac­tie­ve en pret­ti­ge wij­ze weet hij pro­fes­si­o­nals door mid­del van een op maat gemaakt pro­gram­ma enthou­si­ast mee te krij­gen. Jan-Wil­lem luis­tert goed en weet pre­cies wat de ont­wik­kel­be­hoef­te van ieder­een is.

Joost de Moor

des­tijds Operationeel/commercieel Mana­ger, USG Finan­ce

Jan-Willem Seip