Ver­koop­trai­ning duurzaamheidsadviesbureau

Werk je bij een duur­zaam­heids­ad­vies­bu­reau? Dan sta je fre­quent in con­tact met klan­ten, zowel tele­fo­nisch, aan de recep­tie als ter plaat­se. Jij en je collega’s repre­sen­te­ren het gezicht van je orga­ni­sa­tie. Hier­door rust er een aan­zien­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid op je schou­ders op het gebied van klant­vrien­de­lijk­heid en klant­ge­richt­heid. De vra­gen die je ont­vangt, kun­nen vari­ë­ren van het uit­voe­ren van mili­eu-impact­be­oor­de­lin­gen tot advi­se­ren over maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men (MVO).

Diver­si­teit in klantinteracties

Soms heb je te maken met vrien­de­lij­ke klan­ten, ter­wijl je ande­re keren te maken krijgt met meer gere­ser­veer­de per­so­nen of ver­te­gen­woor­di­gers van bedrij­ven en orga­ni­sa­ties. Het kan zelfs voor­ko­men dat er iemand voor je staat met wei­nig geduld of ‘las­tig gedrag’ ver­toont. In der­ge­lij­ke situ­a­ties is het een uit­da­ging om klant­ge­richt te blijven.

Ver­ho­ging van de klantwaarde

Als je in een meer com­mer­ci­ë­le omge­ving werkt, wordt er van je ver­wacht dat je de gemid­del­de beste­ding van je klan­ten ver­hoogt. Het is dan belang­rijk om te weten hoe je dit kunt berei­ken, bij­voor­beeld door upsel­ling en/of cross-sel­ling toe te pas­sen. Het mooie is dat je klant hier ook van pro­fi­teert, omdat jij pre­cies begrijpt waar zijn of haar behoef­ten lig­gen. En laten we eer­lijk zijn, wie wil er nu niet op maat bediend worden?

Voor wie is deze ver­koop­trai­ning duur­zaam­heids­ad­vies­bu­reau bedoeld?

Deze ver­koop­trai­ning is spe­ci­aal ont­wor­pen voor pro­fes­si­o­nals bij duur­zaam­heids­ad­vies­bu­reaus, waaronder:

 • Duur­zaam­heids­ad­vi­seurs
 • Duur­zaam­heids­ana­lis­ten
 • Ener­gie­ad­vi­seurs
 • Duur­zaam­heids­ma­na­gers
 • MVO-advi­seurs (Maat­schap­pe­lijk Ver­ant­woord Ondernemen)
 • Mili­eu­tech­ni­ci
 • Duur­zaam­heids­com­mu­ni­ca­tie­spe­ci­a­lis­ten
 • Duur­zaam­heids­on­der­zoe­kers
 • Duur­zaam­heids­au­di­tors
 • Duur­zaam­heids­edu­ca­tors

Wat leer je?

Tij­dens deze inter­ac­tie­ve trai­ning ver­hoogt jouw klant­vrien­de­lijk­heid en klant­ge­richt­heid. En je leert beter omgaan met onge­dul­di­ge of ‘las­ti­ge’ men­sen. Des­ge­wenst leer je ook hoe je de gemid­del­de beste­ding van de klant ver­hoogt door cross- en upselling.

Na afloop van deze ver­koop­trai­ning duurzaamheidsadviesbureau:

 • kun je con­tact maken met anderen;
 • weet je wel­ke impact ver­trou­wen opbou­wen heeft;
 • kun je diep­gaan­der Vra­gen, Luis­te­ren, Samen­vat­ten & Doorvragen;
 • weet je hoe je stil­te­to­le­ran­tie kunt toepassen;
 • zijn je vraag­stel­lings­tech­nie­ken ver­der aangescherpt;
 • heb je geoe­fend in het nog ster­ker kun­nen com­mu­ni­ce­ren met anderen;
 • weet je kansen/leads te cre­ë­ren, te her­ken­nen en op te pakken;
 • kun je met behulp van upsel­ling en/of cross­sel­ling ‘de gast’ meer laten besteden;
 • leer je beter omgaan met intro­ver­te men­sen en las­ti­ge situaties;
 • weet je hoe te han­de­len als je te maken hebt met men­sen die onge­dul­dig of las­tig gedrag vertonen;
 • wordt de kans ver­groot dat de klant die jij gehol­pen hebt aan ande­ren ver­telt hoe fijn hij door jou is geholpen;
 • [hier kun­nen jouw ont­wik­kel­wen­sen komen]

Wat levert de trai­ning mij op?

Wat levert de ver­koop­trai­ning duur­zaam­heids­ad­vies­bu­reaus je op?

 • de klant­vrien­de­lijk­heid, klant­ge­richt­heid en com­mer­ci­ë­le dri­ve bin­nen jouw orga­ni­sa­tie nemen toe;
 • je bent beter in staat bent om de behoef­ten van je klant boven water te krijgen;
 • je klan­ten komen vaker terug;
 • je weet kansen/leads te cre­ë­ren, te her­ken­nen en op te pakken.

Prak­ti­sche infor­ma­tie over de ver­koop­trai­ning duurzaamheidsadviesbureau

 • Maxi­ma­le groeps­groot­te: 18
 • Duur: 2 hal­ve dagen
 • Zelf­stu­die- en voor­be­rei­dings­uren: 2 uur
 • Onli­ne of op loca­tie: zowel onli­ne als op locatie
 • Stu­die­ma­te­ri­aal: hand-out van cursusmateriaal
 • Inves­te­ring: op aanvraag
 • Ook inte­res­sant voor jou: een gro­te groep die getraind moet wor­den? Pre­sen­ta­ties en lezin­gen zijn ook mogelijk.

Trai­ner

Jan-Wil­lem Seip traint al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt wel ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Hij krijgt er enorm veel ener­gie van als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen de deel­ne­mers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Jan-Wil­lem:

“Ik laat deel­ne­mers in mijn ver­koop­trai­nin­gen altijd actief oefe­nen om klant­con­tact aan te gaan en te ver­be­te­ren. We gaan dus onder ande­re aan de slag met com­mer­ci­ë­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Daar­om staat op mijn visi­te­kaart­je ‘Oefen­mees­ter in Klantcontact’.

Ik heb door de jaren heen een klei­ne 20.000 men­sen getraind in gedrag, hou­ding, com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en ver­koops­kills. Van mon­teur tot stu­ka­door, van zorg­pro­fes­si­o­nal tot vast­goed­pro­fes­si­o­nal, en van advi­seur tot consultant.

Wat moet je ver­der nog van me weten? Ik ben exa­mi­na­tor NIMA Sales A en B, schreef enke­le hon­der­den arti­ke­len over ver­ko­pen, en 11 boe­ken. Zoals ‘De kracht van zacht’, ‘Sales is sexy’ en ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’. In m’n vrije tijd sport ik: hard­lo­pen, lan­ge afstands­fiets­toch­ten en soms maak ik trek­toch­ten met de kano.”

Jan-Wil­lem Seip is sales­trai­ner en oprich­ter van Ver­koop­Ex­pert. De mees­te trai­nin­gen geeft hij zelf, maar hij heeft een flink net­werk van trai­ners en experts waar hij een beroep op kan doen, bij­voor­beeld bij een gro­te opdracht of een spe­ci­fiek specialisme.

Loca­tie en startdatum

Deze ver­koop­trai­ning is 100% prak­tijk­ge­richt en vindt liefst bij jul­lie plaats. Ik kom naar jul­lie toe, dus geen extra reis­tijd of-kos­ten voor je per­so­neel. Lie­ver op een ande­re loca­tie aan de slag? Dat kan ook! Je kunt ook kie­zen om bei­de dag­de­len onli­ne te doen of één dag­deel op loca­tie en één online.

De start­da­tum wordt in goed over­leg bepaald.