Com­mer­ci­eel onver­dacht verkopen

Stel je voor, een ser­vi­ce­mon­teur van fir­ma Pie­ter­sen is bezig met een klus bij fir­ma Jan­sen. De direc­teur van fir­ma Jan­sen knoopt een gesprek met de ser­vi­ce­mon­teur aan. De col­le­ga van de ser­vi­ce­mon­teur bij fir­ma Pie­ter­sen is bui­ten­dienst­ver­ko­per. Als deze bui­ten­dienst­ver­ko­per iets zou wil­len ver­ko­pen aan fir­ma Jan­sen, dan moet hij mis­schien wel tien keer bel­len om de direc­teur aan de lijn te krij­gen. En de ser­vi­ce­mon­teur hoeft er geen enke­le moei­te voor te doen om met de direc­teur in gesprek te komen. Wat zou fir­ma Pie­ter­sen met dit gege­ven kun­nen doen als je kijkt naar het cre­ë­ren van kansen?

Schei­ding tus­sen vak­spe­ci­a­lis­ten en com­mer­ci­ë­le mensen

Vak­spe­ci­a­lis­ten als ser­vi­ce­mon­teurs, ser­vi­ce engi­neers of chauf­feurs heb­ben veel con­tact met (poten­ti­ë­le) klan­ten. Een ster­ke schei­ding tus­sen vak­spe­ci­a­lis­ten en com­mer­ci­ë­le men­sen bin­nen orga­ni­sa­ties kan lei­den tot gemis­te kan­sen. Als mede­wer­kers met klant­con­tact onder­ne­mings­breed mee-ver­ko­pen, ver­groot de com­mer­ci­ë­le slag­kracht van een orga­ni­sa­tie. Hier­voor is een omslag nodig in het den­ken van de vakspecialisten.

Com­mer­ci­eel onverdacht

Mon­teurs, ser­vi­ce engi­neers en chauf­feurs komen veel bij klan­ten over de vloer. Zij zien als eer­ste en mis­schien wel als bes­te wel­ke ver­koop­kan­sen er lig­gen. Zij wor­den als ‘com­mer­ci­eel onver­dacht’ gezien en dat is mooi. Hoe kun­nen zij, zon­der op een ver­ko­per te lij­ken, deze kan­sen omzet­ten naar een opdracht?

Dat leren zij in de trai­ning ‘Com­mer­ci­eel onver­dacht verkopen’.

Voor wie is de trai­ning bedoeld?

De trai­ning ‘Com­mer­ci­eel onver­dacht ver­ko­pen’ is bedoeld voor een:

 • mon­teur,
 • ser­vi­ce­mon­teur,
 • ser­vi­ce engineer,
 • chauf­feur.

Wat leer je?

Tij­dens deze inter­ac­tie­ve trai­ning leer je com­mer­ci­ë­le kan­sen te sig­na­le­ren en te cre­ë­ren. Dit gaat als van­zelf tij­dens de dage­lijk­se uit­voe­ring van je werk als ser­vi­ce­mon­teur, ser­vi­ce engi­neer of chauffeur.

Na afloop van deze training:

 • weet je (verkoop)kansen te herkennen;
 • weet je (verkoop)kansen te creëren;
 • weet je (verkoop)kansen door te spe­len naar een collega;
 • weet je (verkoop)kansen om te zet­ten naar een opdracht of meerwerk;
 • kun je een gesprek met een ander aanknopen;
 • kun je diep­gaan­der Vra­gen, Luis­te­ren, Samen­vat­ten & Doorvragen;
 • weet je hoe je stil­te­to­le­ran­tie kunt toepassen;
 • zijn je vraag­stel­lings­tech­nie­ken ver­der aangescherpt;
 • heb je weer geoe­fend in het nog ster­ker kun­nen com­mu­ni­ce­ren met anderen;
 • ervaar je wat het bete­kent om belem­me­ren­de over­tui­gin­gen los te laten;
 • leer je beter omgaan met intro­ver­te men­sen en las­ti­ge situaties;
 • [hier kun­nen jouw ont­wik­kel­wen­sen komen]

Anten­nes zijn uitgeschoven

Je klant merkt niet dat je naar een trai­ning bent gestuurd. Je gaat geen irri­tan­te ver­koop­praat­jes doen. Wel zijn je anten­nes uit­ge­scho­ven om kan­sen bij je klant te bespeu­ren. En ben je beter in staat om behoef­ten bij je klant boven water te krij­gen. Met al je inhou­de­lij­ke ken­nis en exper­ti­se word je niet als ‘com­mer­ci­eel ver­dacht’ gezien.

Voor­de­len van de training

Wat levert de trai­ning ‘Com­mer­ci­eel onver­dacht ver­ko­pen’ de mon­teur, ser­vi­ce­mon­teur, ser­vi­ce engi­neer of chauf­feur op?

 • de behoef­ten en plan­nen van de klant wor­den boven water gehaald. Dat levert het vol­gen­de op…; 
  • kan­sen;
  • extra opdrach­ten;
  • behoud van bestaan­de klanten;
  • aan­dacht voor zowel de ser­vi­ce­mon­teur, ser­vi­ce engi­neer en chauf­feur als de klant;
  • meer ver­trou­wen in de eigen organisatie;
 • ‘non-sales men­sen’ krij­gen de smaak te pak­ken om te gaan ver­ko­pen. Dat zie je direct terug in de omzet;
 • de ser­vi­ce­mon­teur, ser­vi­ce engi­neer of chauf­feur blijft na afloop van de trai­ning com­mer­ci­eel onverdacht;
 • deze trai­ning is zowel onli­ne als op loca­tie te volgen;
 • de mon­teur, ser­vi­ce­mon­teur, ser­vi­ce engi­neer of chauf­feur wordt getraind door een ver­koop expert met ruim 20 jaar erva­ring aan een klei­ne 20.000 men­sen in meer dan 125 branches.

Prak­ti­sche infor­ma­tie over de training

 • Maxi­ma­le groeps­groot­te: 18
 • Duur: 2 hal­ve dagen
 • Zelf­stu­die- en voor­be­rei­dings­uren: 2 uur
 • Onli­ne of op loca­tie: zowel onli­ne als op locatie
 • Stu­die­ma­te­ri­aal: hand-out van cursusmateriaal
 • Inves­te­ring: op aanvraag
 • Ook inte­res­sant voor jou: lie­ver geen groeps­trai­ning? Kijk bij indi­vi­du­e­le training

Trai­ner

Jan-Wil­lem Seip traint al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt wel ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Hij krijgt er enorm veel ener­gie van als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen de deel­ne­mers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Jan-Wil­lem:

“Ik laat deel­ne­mers in mijn ver­koop­trai­nin­gen altijd actief oefe­nen om klant­con­tact aan te gaan en te ver­be­te­ren. We gaan dus onder ande­re aan de slag met com­mer­ci­ë­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Daar­om staat op mijn visi­te­kaart­je ‘Oefen­mees­ter in Klantcontact’.

Ik heb door de jaren heen een klei­ne 20.000 men­sen getraind in gedrag, hou­ding, com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en ver­koops­kills. Van mon­teur tot stu­ka­door, van zorg­pro­fes­si­o­nal tot vast­goed­pro­fes­si­o­nal, en van advi­seur tot consultant.

Wat moet je ver­der nog van me weten? Ik ben exa­mi­na­tor NIMA Sales A en B, schreef enke­le hon­der­den arti­ke­len over ver­ko­pen, en 11 boe­ken. Zoals ‘De kracht van zacht’, ‘Sales is sexy’ en ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’. In m’n vrije tijd sport ik: hard­lo­pen, lan­ge afstands­fiets­toch­ten en soms maak ik trek­toch­ten met de kano.”

Jan-Wil­lem Seip is sales­trai­ner en oprich­ter van Ver­koop­Ex­pert. De mees­te trai­nin­gen geeft hij zelf, maar hij heeft een flink net­werk van trai­ners en experts waar hij een beroep op kan doen, bij­voor­beeld bij een gro­te opdracht of een spe­ci­fiek specialisme.

Loca­tie en startdatum

Deze ver­koop­trai­ning is 100% prak­tijk­ge­richt en vindt liefst bij jul­lie plaats. Ik kom naar jul­lie toe, dus geen extra reis­tijd of-kos­ten voor je per­so­neel. Lie­ver op een ande­re loca­tie aan de slag? Dat kan ook! Je kunt ook kie­zen om bei­de dag­de­len onli­ne te doen of één dag­deel op loca­tie en één online.

De start­da­tum wordt in goed over­leg bepaald.