Indi­vi­du­e­le sales coaching

Ben je een niet-ver­ko­per en werk je alleen? Of zit je lie­ver niet in een groeps­trai­ning? Of heb je een vraag die niet bin­nen een regu­lier trai­nings- of work­shop­pro­gram­ma te beant­woor­den is? Dan is indi­vi­du­e­le sales coa­ching iets voor jou.

Maxi­ma­li­seer jouw poten­ti­eel met indi­vi­du­e­le sales coaching

Indi­vi­du­e­le sales coa­ching is maat­werk en kan bestaan uit een aan­tal reflec­tie­ge­sprek­ken of een inten­sief coa­ching­tra­ject. Het kan ook bete­ke­nen dat we gaan oefe­nen of dat je vol­doen­de hebt aan het krij­gen van een aan­tal gerich­te ver­koop­tips. Als uit­gangs­punt gaan we uit van de onder­wer­pen waar jij moei­te mee hebt.

Waar?

De indi­vi­du­e­le sales coa­ching kan via een 1‑op‑1 Zoom­ses­sie. FaceTi­me. In leven­den lij­ve. Tele­fo­nisch. Bij jou aan het bureau. Onder­weg in een weg­res­tau­rant. Kort­om: in over­leg stem­men we af wat, hoe en waar het bes­te werkt voor jou.

Boek een vrij­blij­vend gesprek rich­ting een blij­ven­de verandering

Neem con­tact op. Dan kij­ken we wat ik voor je kan doen. We bepa­len dan of jou de juis­te oplos­sing gebo­den kan wor­den afge­stemd op je per­soon­lij­ke wen­sen, ambi­ties en ervaringsniveau.

Wat klan­ten zeggen

  • Leer­zaam (rol­len­spel)
  • Her­ha­ling
  • Nieu­we din­gen gehoord
  • Eye ope­ners + tips gekregen
  • Bruik­baar
  • Bru­ta­ler worden
Ano­nie­me reactie

Over een peri­o­de van 3 maan­den heeft Jan-Wil­lem mij gecoacht op gespreks­vaar­dig­he­den tij­dens klant­ge­sprek­ken. Door mid­del van 2 assess­ments en 3 coa­ching­ses­sies heb ik com­plexe gespreks­si­tu­a­ties geoefend.

Deze assess­ments von­den plaats bij aan­vang (0‑meting) en bij afslui­ting van de trai­ning (1‑meting) en zijn vast­ge­legd op video.

Hier­door heb ik mijn pro­gres­sie kun­nen moni­to­ren en heb ik samen met Jan-Wil­lem gericht aan mijn ont­wik­ke­lings­pun­ten gewerkt.

Zijn manier van coa­chen is per­soon­lijk en hij is dui­de­lijk in zijn feed­back. Dit is voor mij een waar­de­vol­le erva­ring geweest. Een aan­ra­der voor iede­re pro­fes­si­o­nal die wil wer­ken aan zijn/haar sales- en gespreksvaardigheden!

Mark Ver­muë

Des­tijds Rela­ti­ons­hip Mana­ger Com­mer­ci­al Cli­ënts, ABN AMRO Bank N.V.

Blogs

Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals boor­de­vol nieu­we inzichten

Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals boor­de­vol nieu­we inzichten

Ben je een pro­fes­si­o­nal? Bij­voor­beeld: advi­seur, con­sul­tant, make­laar, archi­tect of weten­schap­pe­lijk mede­wer­ker? Heb je jaren­lan­ge erva­ring en een impo­sant port­fo­lio en bel­len er toch geen nieu­we klan­ten? Of sta je aan het begin van een com­mer­ci­ë­le uit­da­ging? In de gewij­zig­de her­druk van ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’, boor­de­vol nieu­we inzich­ten, lees je hoe je nieu­we klan­ten en opdrach­ten kunt ver­wer­ven. Klas­siek en online.

Lees meer
Ont­dek de kracht van ver­ha­len: leren ver­ko­pen voor niet-verkopers

Ont­dek de kracht van ver­ha­len: leren ver­ko­pen voor niet-verkopers

Hoe leren ver­ko­pen als je geen gebo­ren ver­ko­per bent? Ver­koop­ex­pert weet dat het draait om het delen van ver­ha­len die aan­spre­ken en inspi­re­ren. Ieder­een kan leren ver­ko­pen door de juis­te ver­ha­len te ver­tel­len en oprecht te luis­te­ren naar de klant. Of het nu gaat om fei­ten, details, voor­beel­den of ech­te ver­ha­len, het is de kunst om je klant te betrek­ken en te boei­en. En dat is pre­cies wat je hier leert. Want goe­de ver­koop draait niet alleen om luis­te­ren, maar ook om het effec­tief ver­tel­len van jouw verhaal.

Lees meer