Indi­vi­du­e­le sales coaching

Ben je een niet-ver­ko­per en werk je alleen? Of zit je lie­ver niet in een groeps­trai­ning? Of heb je een vraag die niet bin­nen een regu­lier trai­nings- of work­shop­pro­gram­ma te beant­woor­den is? Dan is indi­vi­du­e­le sales coa­ching iets voor jou.

Maxi­ma­li­seer jouw poten­ti­eel met indi­vi­du­e­le sales coaching

Indi­vi­du­e­le sales coa­ching is maat­werk en kan bestaan uit een aan­tal reflec­tie­ge­sprek­ken of een inten­sief coa­ching­tra­ject. Het kan ook bete­ke­nen dat we gaan oefe­nen of dat je vol­doen­de hebt aan het krij­gen van een aan­tal gerich­te ver­koop­tips. Als uit­gangs­punt gaan we uit van de onder­wer­pen waar jij moei­te mee hebt.

Waar?

De indi­vi­du­e­le sales coa­ching kan via een 1‑op‑1 Zoom­ses­sie. FaceTi­me. In leven­den lij­ve. Tele­fo­nisch. Bij jou aan het bureau. Onder­weg in een weg­res­tau­rant. Kort­om: in over­leg stem­men we af wat, hoe en waar het bes­te werkt voor jou.

Boek een vrij­blij­vend gesprek rich­ting een blij­ven­de verandering

Neem con­tact op. Dan kij­ken we wat ik voor je kan doen. We bepa­len dan of jou de juis­te oplos­sing gebo­den kan wor­den afge­stemd op je per­soon­lij­ke wen­sen, ambi­ties en ervaringsniveau.

Wat klan­ten zeggen

  • Leer­zaam (rol­len­spel)
  • Her­ha­ling
  • Nieu­we din­gen gehoord
  • Eye ope­ners + tips gekregen
  • Bruik­baar
  • Bru­ta­ler worden
Ano­nie­me reactie

Over een peri­o­de van 3 maan­den heeft Jan-Wil­lem mij gecoacht op gespreks­vaar­dig­he­den tij­dens klant­ge­sprek­ken. Door mid­del van 2 assess­ments en 3 coa­ching­ses­sies heb ik com­plexe gespreks­si­tu­a­ties geoefend.

Deze assess­ments von­den plaats bij aan­vang (0‑meting) en bij afslui­ting van de trai­ning (1‑meting) en zijn vast­ge­legd op video.

Hier­door heb ik mijn pro­gres­sie kun­nen moni­to­ren en heb ik samen met Jan-Wil­lem gericht aan mijn ont­wik­ke­lings­pun­ten gewerkt.

Zijn manier van coa­chen is per­soon­lijk en hij is dui­de­lijk in zijn feed­back. Dit is voor mij een waar­de­vol­le erva­ring geweest. Een aan­ra­der voor iede­re pro­fes­si­o­nal die wil wer­ken aan zijn/haar sales- en gespreksvaardigheden!

Mark Ver­muë

Des­tijds Rela­ti­ons­hip Mana­ger Com­mer­ci­al Cli­ënts, ABN AMRO Bank N.V.

Blogs