De span­ning en ver­rij­king van mijn pod­cast debuut

Het was een span­nen­de en ver­rij­ken­de erva­ring om onlangs deel te nemen aan een pod­cast, geor­ga­ni­seerd door Sas­kia de Jong. In deze pod­cast kreeg ik de kans om mijn inzich­ten en erva­rin­gen over acqui­si­tie en ver­koop, spe­ci­fiek gericht op niet-pro­fes­si­o­nals, te delen.

De belang­rijk­ste inzich­ten uit de pod­cast: per­soon­lijk con­tact en verkoopvaardigheden

Sas­kia, een erva­ren inter­vie­wer, wist pre­cies de juis­te vra­gen te stel­len. We heb­ben uit­voe­rig gespro­ken over de uit­da­gin­gen bin­nen sales. Een van de belang­rijk­ste pun­ten die ik bena­druk­te, is de blij­ven­de behoef­te aan per­soon­lijk con­tact in ver­koop en acqui­si­tie, zelfs in onze heden­daag­se onli­ne maat­schap­pij. Men­sen heb­ben nog steeds de voor­keur om van ande­re men­sen te kopen. Dit bena­drukt het belang van het ont­wik­ke­len en ver­fij­nen van je ver­koop­vaar­dig­he­den — de kunst van het stel­len van vra­gen en het écht luis­te­ren naar de ander.

Acqui­si­tie: een nood­za­ke­lij­ke vaar­dig­heid voor elke professional

We bespra­ken ook hoe het zijn van een ver­ko­per niet altijd even aan­trek­ke­lijk kan zijn, maar hoe essen­ti­eel het is voor pro­fes­si­o­nals, onder­ne­mers en ver­ko­pers om zich bezig te hou­den met acqui­si­tie en sales­ge­sprek­ken. Het is een rea­li­teit dat werk en ver­ko­pen zel­den van­zelf gaan. Het actief betrek­ken van klan­ten en hen over­tui­gen tot aan­koop is een kunst op zich.

De ver­nieuw­de uit­ga­ve van mijn boek ‘Acqui­si­tie voor professionals’

Een ander hoog­te­punt van de pod­cast was het gesprek over mijn boek ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’, waar­van recen­te­lijk een geheel ver­nieuw­de uit­ga­ve is ver­sche­nen. Deze uit­ga­ve belooft weer een schat aan waar­de­vol­le infor­ma­tie en tech­nie­ken te bie­den voor ieder­een die zijn of haar vaar­dig­he­den in acqui­si­tie wil ver­be­te­ren. Naast mijn boek schrijf ik ook regel­ma­tig blogs. Je leest ze hier.

Een uit­no­di­ging om te luis­te­ren en te leren

De pod­cast duurt 31 minu­ten en is net zo infor­ma­tief als een sales­trai­ning of ver­koop­trai­ning. Ik nodig je van har­te uit om te luis­te­ren en hoop dat je er net zoveel ple­zier en inzich­ten uit haalt als ik. Je gedach­ten en feed­back zijn zeer wel­kom. De link naar de pod­cast staat onder­aan. Veel luisterplezier!