Her­druk Acqui­si­tie voor professionals

Trots en blij ben ik met het uit­ko­men van mijn nieu­we boek ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’! Op de foto zie je mij staan naast een sta­pel boe­ken, die net van de druk­ker komen.

Of kan ik beter zeg­gen: ver­nieuw­de boek? Het boek is er name­lijk al 17 jaar.

Een flink deel van 2023 heb ik besteed aan het her­schrij­ven en upda­ten van mijn boek ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’. Dit boek komt uit 2007 en het werd tijd voor een make-over. In de eer­ste druk kwa­men onli­ne acqui­si­tie­stra­te­gie­ën en soci­a­le media nau­we­lijks aan bod. Laat staan dat ik in mijn boek rep­te over acqui­si­tie in rela­tie tot de AVG (Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming). Sinds 2018 is er wat dat betreft veel ver­an­derd en mag je niet zomaar iemand bel­len of e‑mailen. Ik heb 5 pri­va­cy­des­kun­di­gen gespro­ken over wat er wel en niet kan in rela­tie tot de pri­va­cy­wet. Hun ken­nis heb ik uit­ge­breid opge­no­men in de ver­nieuw­de druk. In het ver­nieuw­de boek staat dat er zeker nog moge­lijk­he­den zijn om aan nieu­we opdrach­ten en klan­ten te komen.

Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals voor experts en starters

‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’ is het ide­a­le boek voor ieder­een die geen ver­ko­per wil wor­den, maar wel wil of moet ver­ko­pen. Klas­siek of onli­ne. Denk aan een advi­seur, con­sul­tant, make­laar, archi­tect of weten­schap­pe­lijk mede­wer­ker. ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’ is het stan­daard­werk voor niet-ver­ko­pers. Of je nu een star­ter bent of al jaren­lang rond­loopt als door­ge­win­ter­de expert. Ik train al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Ik krijg er enorm veel ener­gie van als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen niet-ver­ko­pers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zin­vol. Hun erva­rin­gen, belem­me­rin­gen en over­tui­gen die ik opdeed tij­den de trai­ning Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals heb ik zo veel als moge­lijk mee­ge­no­men. Hier­door sluit de her­nieuw­de uit­ga­ve van het boek goed aan op deze trai­ning. En andersom.

Boor­de­vol acqui­si­tie­tips en praktijkvoorbeelden

Deze vier­de gewij­zig­de her­druk is gegroeid van 112 naar 264 blad­zij­den. Zo heb ik er een paar hoofd­stuk­ken aan toe­ge­voegd. In 12 hoofd­stuk­ken lees je onder ande­re over deze onderwerpen:

Wat is een goe­de verkoper?

 • Acqui­si­tie­my­thes
 • Klan­ten winnen
 • Ver­ko­pen van diensten
 • Klan­ten behouden
 • Tele­fo­ni­sche acquisitie
 • Struc­tuur telefoongesprek
 • Omgaan met afwijzingen
 • Het ver­koop­ge­sprek in 12 stappen
 • Gespreks- en vraagstellingsvaardigheden
 • Van sales fun­nel naar referral
 • DMU en besluitvorming
 • Onder­han­de­len en deals sluiten
 • Zeven tips voor een suc­ces­vol­le offerte
 • Kor­ting geven of gra­tis doen
 • Net­wer­ken werkt
 • Ver­trou­wen versterken
 • Meer dan 50 acquisitietips
 • De pri­va­cy­wet en tele­fo­ni­sche acquisitie
 • De pri­va­cy­wet en mail
 • De pri­va­cy­wet en soci­a­le media
 • De pri­va­cy­wet en onaan­ge­kon­digd bezoek

Ik merk tij­dens trai­nin­gen die ik geef aan pro­fes­si­o­nals dat er op het gebied van vraag­stel­lings­tech­nie­ken regel­ma­tig nog ruim­te is voor ver­be­te­ring bij menig­een. Daar­om heb ik ‘old skool’ basis­prin­ci­pes van goed vra­gen stel­len en écht luis­te­ren toe­ge­voegd. Het boek ein­digt met hoofd­stuk boor­de­vol acquisitietips.

Het boek is door­spekt met kor­te inter­views van pro­fes­si­o­nals. Hier­in ver­tel­len zij hoe ze acqui­si­tie aan­pak­ken. Dit maakt het boek heel prak­tijk­ge­richt en toepasbaar.

Bestel het boek Acqui­si­tie voor professionals

Ben je nieuws­gie­rig naar de her­uit­ga­ve van ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’? Kijk op de web­si­te en bestel het boek. Laat weten of je een gesig­neerd exem­plaar wilt ont­van­gen van me.