Als inko­pers mer­ken dat er gro­te behoef­te is aan een order, kun­nen ze daar gebruik van maken. Dit arti­kel belicht belang­rij­ke aspec­ten waar je op moet let­ten als de omzet­druk hoog is en de orders wat ach­ter­blij­ven. Een cru­ci­a­le vaar­dig­heid bin­nen acqui­si­tie trai­ning en verkooptrainingen.

Met­een een tip om mee te beginnen

Bepaal voor­af je gren­zen als het gaat om even­tu­e­le kor­ting. Dit kan met een zeer prak­tisch hulp­mid­del, door te wer­ken met Must, Wants en Jokers. Een stra­te­gie die vaak cen­traal staat in mijn sales trai­nin­gen. Lees wat ver­ko­per Pet­ra van den Burgh overkwam.

Playing hard to get

Pet­ra van den Burgh, een pro­fes­si­o­nal die zich heeft bekwaamd door diver­se ver­koop­trai­nin­gen te vol­gen, is ver­ko­per. Ze werkt bij een groot­han­del in tapij­ten en loopt ach­ter op haar ver­koop­doe­len, mede door niet vol­doen­de pro­jec­ten. Pet­ra voelt de omzet­druk en het gehijg van haar ver­koop­lei­der in haar nek. Geluk­kig heeft Pet­ra, door haar acqui­si­tie trai­ning, al gerui­me tijd een gro­te pro­spect in Zuid-Hol­land op de kor­rel. Dit bedrijf, Van Bel­zen, wil voor een gedeel­te van het assor­ti­ment over­stap­pen op een ande­re leve­ran­cier en Pet­ra heeft al een offer­te uitgebracht.

De afspraak met de inko­per Arie Knijp, een moment waar sales trai­nin­gen vaak op voor­be­rei­den, is tot drie keer toe afge­zegd. Een situ­a­tie die elke ver­ko­per mee te maken krijgt. Als het een bewus­te tac­tiek is, is het een tac­tiek uit de vori­ge eeuw die wel eens door ‘de oude gar­de inko­pers’ werd inge­zet. Ik noem deze tac­tiek ‘Playing hard to get’.

Wie wint er uiteindelijk?

Pas bij de vier­de poging, een sce­na­rio dat vaak bespro­ken wordt in acqui­si­tie trai­ning, krijgt Pet­ra de kans voor een afspraak die wel door­gaat. Hier speelt de kunst van het onder­han­de­len een cru­ci­a­le rol.

Inko­per Arie komt al snel to the point: hij wil meer kor­ting. Pet­ra mag 20% op het offer­te­be­drag van € 9.428,- weg­ge­ven, maar Arie Knijp ver­langt 35%. Pet­ra krijgt de gele­gen­heid om nog even met de boek­hou­der te bel­len en deze col­le­ga van haar zegt dat er dan quit­te gespeeld wordt qua mar­ge. Mooi, er is een deal! “Bin­nen is bin­nen”, den­ken bei­den. De vraag is hoe de inko­per erover denkt.

Je wordt uitgetest

Er zijn inko­pers die tes­ten hoe groot je omzet­hon­ger is. Ze maken je een klein beet­je geluk­kig door steeds iets toe te zeg­gen. Bij­voor­beeld een afspraak of de order voor een proef­exem­plaar, maar tel­kens komen ze er op terug en zeg­gen ze af. Ze zeg­gen geen ‘nee’, maar hou­den op een ver­ve­len­de manier de boot nog even af. Als je dan heel graag de order wilt, dan zul je heel snel opnieuw een afspraak wil­len. Ondanks ‘alles’ blijft je enthou­si­ast. De inko­per merkt dat. Heel slim laat hij je meer toe­zeg­gin­gen doen. Hij is bezig jou klaar te sto­men om alles weg te geven wat moge­lijk is. Niet echt een basis voor part­ner­ship, maar toch komt dit regel­ma­tig voor. Rea­li­seer je dat als een inko­per je orga­ni­sa­tie hele­maal uit­knijpt, hij het voor jou als leve­ran­cier aan­trek­ke­lijk maakt om hen als klant later ooit nog eens een keer ‘terug te pak­ken’. Dit kan uiter­aard ook de ande­re kant op uitwerken.

De reme­die: een drie­trapst­ac­tiek met verkooptrainingen

Zorg voor een goed gevul­de order­por­te­feuil­le. Jouw onaf­han­ke­lijk­heid is dan gro­ter en je kunt wat vaker ‘nee’ tegen een inko­per zeg­gen. Het ver­sterkt de machts­ba­lans in jouw voor­deel. Maar dat alleen is wel erg mak­ke­lijk gezegd. Wat je ook kunt doen is je gren­zen zeer dui­de­lijk stel­len. Je moet dur­ven zeg­gen: “Tot hier en niet ver­der!” Dat kan door voor jezelf de Must, de Wants en de Joker te bepalen:

  • De Must. Dit is wat je mini­maal moet berei­ken. Bij­voor­beeld. ‘Ik wil mini­maal 12 dozen ver­ko­pen met maxi­maal 10% korting.’
  • De Wants. Dit zijn de din­gen die je graag zou wil­len berei­ken. Bij­voor­beeld. ‘Het lief­ste ver­koop ik 36 dozen tegen de vol­le mep.’
  • De Joker. Wat kun je weg­ge­ven zon­der dat dit je pijn doet? Bij­voor­beeld. Leve­ren bin­nen één week in plaats van de gebrui­ke­lijk drie weken.

In mijn ver­koop­trai­nin­gen help ik je met het vast­stel­len van je gren­zen op het gebied van de Must, Wants en Joker.

Resu­mé

Laat je omzet­hon­ger zo wei­nig moge­lijk aan een inko­per blij­ken. Een prin­ci­pi­ë­le bena­de­ring die in ver­koop­trai­nin­gen wordt bena­drukt. Bepaal daar­voor van tevo­ren je Musts, je Wants en je Joker.

Lees ook mijn ande­re blogs en bekijk mijn trai­nin­gen.