Ver­koop­tips om beter te verkopen

Ben je op zoek naar tips en inzich­ten om beter te ver­ko­pen? Dan ben je hier aan het juis­te adres. Alle blogs zijn geschre­ven door Jan-Wil­lem Seip en bevat­ten prak­ti­sche advie­zen en stra­te­gie­ën die je direct kunt toe­pas­sen in jouw dage­lijk­se werk­zaam­he­den. Blijf op de hoog­te van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en trends en ont­dek hoe je jouw suc­ces maximaliseert.

Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals boor­de­vol nieu­we inzichten

Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals boor­de­vol nieu­we inzichten 

Ben je een pro­fes­si­o­nal? Bij­voor­beeld: advi­seur, con­sul­tant, make­laar, archi­tect of weten­schap­pe­lijk mede­wer­ker? Heb je jaren­lan­ge erva­ring en een impo­sant port­fo­lio en bel­len er toch geen nieu­we klan­ten? Of sta je aan het begin van een com­mer­ci­ë­le uit­da­ging? In de gewij­zig­de her­druk van ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’, boor­de­vol nieu­we inzich­ten, lees je hoe je nieu­we klan­ten en opdrach­ten kunt ver­wer­ven. Klas­siek en online.

Lees meer
Ont­dek de kracht van ver­ha­len: leren ver­ko­pen voor niet-verkopers

Ont­dek de kracht van ver­ha­len: leren ver­ko­pen voor niet-verkopers 

Hoe leren ver­ko­pen als je geen gebo­ren ver­ko­per bent? Ver­koop­ex­pert weet dat het draait om het delen van ver­ha­len die aan­spre­ken en inspi­re­ren. Ieder­een kan leren ver­ko­pen door de juis­te ver­ha­len te ver­tel­len en oprecht te luis­te­ren naar de klant. Of het nu gaat om fei­ten, details, voor­beel­den of ech­te ver­ha­len, het is de kunst om je klant te betrek­ken en te boei­en. En dat is pre­cies wat je hier leert. Want goe­de ver­koop draait niet alleen om luis­te­ren, maar ook om het effec­tief ver­tel­len van jouw verhaal.

Lees meer
Acqui­si­tie: bouw ver­trou­wen op en werk eraan | Niet vies, maar waardevol

Acqui­si­tie: bouw ver­trou­wen op en werk eraan | Niet vies, maar waardevol 

Ik train al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Enorm veel ener­gie krijg ik ervan als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen niet-ver­­­ko­­pers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Lees meer
Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor dien­sten en producten

Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor dien­sten en producten 

In de ver­koop­trai­ning horen we vaak deel­ne­mers zeg­gen: “Maar ik ver­koop een dienst. Dat is moei­lij­ker aan de man te bren­gen dan een pro­duct.” Is het wer­ke­lijk las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een pro­duct? Lees hier meer over in dit blog ‘Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor Dien­sten en Producten’.

Lees meer
Acqui­si­tie bete­ke­nis geven

Acqui­si­tie bete­ke­nis geven 

Het aan­trek­ken van nieu­we klan­ten levert stress en onze­ker­heid op voor de een en een kick voor de ander. Hoe sta jij tegen­over acqui­re­ren? Wat bete­kent acqui­si­tie voor jou? Je leest in dit arti­kel ook hoe je acqui­si­tie bete­ke­nis kunt geven.

Lees meer