Ver­koop­tips om beter te verkopen

Ben je op zoek naar tips en inzich­ten om beter te ver­ko­pen? Dan ben je hier aan het juis­te adres. Alle blogs zijn geschre­ven door Jan-Wil­lem Seip en bevat­ten prak­ti­sche advie­zen en stra­te­gie­ën die je direct kunt toe­pas­sen in jouw dage­lijk­se werk­zaam­he­den. Blijf op de hoog­te van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en trends en ont­dek hoe je jouw suc­ces maximaliseert.

Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor dien­sten en producten

Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor dien­sten en producten

In de ver­koop­trai­ning horen we vaak deel­ne­mers zeg­gen: “Maar ik ver­koop een dienst. Dat is moei­lij­ker aan de man te bren­gen dan een pro­duct.” Is het wer­ke­lijk las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een pro­duct? Lees hier meer over in dit blog ‘Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor Dien­sten en Producten’.

Lees meer
Acqui­si­tie bete­ke­nis geven

Acqui­si­tie bete­ke­nis geven

Het aan­trek­ken van nieu­we klan­ten levert stress en onze­ker­heid op voor de een en een kick voor de ander. Hoe sta jij tegen­over acqui­re­ren? Wat bete­kent acqui­si­tie voor jou? Je leest in dit arti­kel ook hoe je acqui­si­tie bete­ke­nis kunt geven.

Lees meer
Is het las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een product?

Is het las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een product?

Regel­ma­tig hoor ik de deel­ne­mers van de ver­koop­trai­ning zeg­gen: “Maar ik ver­koop een dienst. Dát ver­koopt las­ti­ger aan een klant dan een pro­duct.” Is het las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een pro­duct? De onli­ne ency­clo­pe­die Wiki­pe­diA zegt onder meer dat de…

Lees meer
Acqui­si­tie met Lin­kedIn als con­sul­tant en adviseur

Acqui­si­tie met Lin­kedIn als con­sul­tant en adviseur

Welk soci­aal medi­um is het meest geschikt om als con­sul­tant of advi­seur in te zet­ten voor acqui­si­tie? Ik vraag het Tru­dy Pan­ne­keet, Lin­kedIn Mar­ke­ting Trai­ner & Mar­ke­ting coach en auteur van de prak­ti­sche LinkedIn-handleiding…

Lees meer
5 Sales­tips voor pro­fes­si­o­nals en niet-verkopers

5 Sales­tips voor pro­fes­si­o­nals en niet-verkopers

Hoe ver­koop je suc­ces­vol als niet-ver­ko­per? Het aan­trek­ken van nieu­we klan­ten levert stress en onze­ker­heid op voor de een en een kick voor de ander. Hoe sta jij tegen­over acqui­re­ren? En aan wel­ke hand­vat­ten heb je behoef­te om nieu­we klan­ten te wer­ven? Ga er maar aan…

Lees meer
Je ver­koopt ter­wijl je geen ver­ko­per bent

Je ver­koopt ter­wijl je geen ver­ko­per bent

Ieder­een ver­koopt Stel je voor, van­avond ga je op ver­jaar­dags­vi­si­te. Dat kan best gezel­lig zijn, maar toch heb je geen zin. Die ver­ve­len­de oom Wim is weer van de par­tij en die heeft blijk­baar een hekel aan ver­ko­pers. De vori­ge keer zet­te hij jou ook al voor schut,…

Lees meer
Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je verkoopkansen

Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je verkoopkansen

Deel je ken­nis en maak meer ken­nis­sen Je kunt klan­ten en pro­spects 1‑op‑1 infor­me­ren. Je kunt ook kie­zen om in een keer een gro­ter publiek aan te spre­ken. Niet door het geven van een wer­ven­de ver­koop­pre­sen­ta­tie, die bestaat uit aller­lei borst­klop­pe­rij. Dat kan…

Lees meer
Blijf in beeld en in con­tact met anderen

Blijf in beeld en in con­tact met anderen

Hoe houd je con­tact met je net­werk? Door de druk­te van alle­dag schiet het er mis­schien wel eens bij in om con­tac­ten met bestaan­de rela­ties te onder­hou­den. En dat ter­wijl een goed onder­hou­den net­werk ons dage­lijks leven een stuk een­vou­di­ger kan maken. Zorg dat je niet…

Lees meer