Het aan­trek­ken van nieu­we klan­ten levert stress en onze­ker­heid op voor de een en een kick voor de ander. Hoe sta jij tegen­over acqui­re­ren? Wat bete­kent acqui­si­tie voor jou? Je leest in dit arti­kel ook hoe je acqui­si­tie bete­ke­nis kunt geven.

Wat is acqui­si­tie?

Acqui­si­tie bete­kent wer­ven. Met wer­ven wordt bedoeld: het wer­ven van nieu­we opdrach­ten of klan­ten. Een ander woord voor acqui­si­tie kan ook zijn: aan­koop, aan­schaf­fing, aan­winst, ver­wer­ving, ver­wor­ven­heid. Hou als acqui­si­tie defi­ni­tie aan het wer­ven van nieu­we opdrach­ten of klan­ten. Dat is met­een een acqui­si­tie syno­niem. Als een bedrijf acqui­reert, kan het ook bete­ke­nen dat ze een ander bedrijf over­ne­men. Over deze vorm van acqui­re­ren weid ik ver­der niet uit in dit artikel. acquisitie betekenis, wat betekent acquisitie? Vrouw en Man verkoop Expert kantoor sales

Acqui­si­tie betekenissen

Acqui­si­tie kan tele­fo­nisch, via bezoek aan de deur, per brief, e‑mail of nieuws­brief. Vaak ver­staat men onder deze acti­vi­tei­ten acqui­si­tie bete­ke­nis­sen. In mijn boek Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals zijn al deze acti­vi­tei­ten uit­ge­breid uit­ge­werkt. Ga er maar aan staan: je vak als pro­fes­si­o­nal uit­voe­ren en nog klan­ten bin­nen­ha­len ook. Velen heb­ben een hekel aan acqui­si­tie. Met een kof­fer op pad, voet tus­sen de deur, een glad ver­koop­praat­je: nee, dat is je eer te na.  Kwa­li­teit ver­koopt zich­zelf en als je je werk goed doet, dan hoef je er toch niet mee te leuren?

Ver­ko­pen is een vak 

Als je meer wilt ver­ko­pen of beter acqui­re­ren, zul je glad­de ver­koop­praat­jes moe­ten mij­den. Dit wil niet zeg­gen dat je van (goe­de) ver­ko­pers niets kunt leren. Inte­gen­deel: ver­ko­pen is een vak en er zijn wel dege­lijk spel­re­gels, metho­den en tech­nie­ken die je nodig hebt om een bete­re ver­ko­per te wor­den. Daar­mee kun je acqui­si­tie bete­ke­nis geven. Als pro­fes­si­o­nal hoef je hele­maal geen voet tus­sen iemands deur te zet­ten. Je hoeft geen glad­de ver­koop­praat­jes te hou­den. Je kunt jezelf blij­ven, dus waar­om zou je een hekel heb­ben aan acqui­si­tie? Om die moge­lij­ke afwij­zing die je kunt krijgen?

Bete­ke­nis acqui­si­tie en afwij­zing 

Hoe gaat de gemid­del­de ver­ko­per om met een afwijzing? Psy­cho­lo­gisch gezien, schuilt in ieder mens de angst om afge­we­zen te wor­den. Denk maar aan vroe­ger (of onlangs?) toen je iemand wil­de ver­sie­ren en je een afwij­zing kreeg. Het gevoel ‘een blauw­tje gelo­pen te heb­ben’. Veel van ons han­de­len is angst­ge­dre­ven. Ga maar voor jezelf na als je ergens bang voor bent: bang om iemand pijn te doen, bang om op te val­len, bang om te falen, bang om iemand te ver­lie­zen en bang om afge­we­zen te worden…

Extra ach­ter­grond informatie

Een psy­cho­loog ver­tel­de me ooit dat in zijn optiek de reden van niet acqui­re­ren door een ver­ko­per is: angst om afge­we­zen te wor­den. Dat wil een mens niet. Wij wil­len aar­dig gevon­den wor­den en geac­cep­teerd wor­den. Het gaat hier­bij om soci­a­le angst, de vorm van angst die het meest voorkomt.  Zo onge­veer één op de tien men­sen heeft er last van. De angst voor afwij­zing is de op twee na groot­ste angst van een mens. Het ligt voor de hand dat men­sen situ­a­ties gaan ver­mij­den waar­in ze afge­we­zen kun­nen wor­den. Een natuur­lij­ke reac­tie, die kan uit­groei­en tot een pro­bleem als het er toe leidt dat ande­re situ­a­ties, die lij­ken op de situ­a­tie die angst oproept, ook ver­me­den worden.  Soms wor­den ver­ko­pers ook om per­soon­lij­ke rede­nen afge­we­zen, omdat het niet klikt met de klant. Vind jij ieder­een aar­dig die je tegen­komt? Nee toch? Mak­ke­lijk gezegd: ver­wacht niet dat ieder­een jou aar­dig vindt. De bete­ke­nis van acqui­si­tie — wer­ven — en een afwij­zing van jou lij­ken bij elkaar te horen. Ik vind dat dit niet als een van­zelf­spre­kend­heid bij elkaar hoort. Zelfs de bes­te ver­ko­per krijgt wel eens een ‘nee’ te horen. Some­ti­mes you win, some­ti­mes you lose.

Acqui­si­ti­on betekenis 

Soms win je, soms ver­lies je. Je las zonet de Engel­se uit­druk­king die zeker voor ver­ko­pers geldt. De acqui­si­ti­on ver­ta­ling — of in meer­voud acqui­si­ti­ons ver­ta­ling — lijkt het meest op hun­ting. Let­ter­lijk bete­kent dat ‘jagen’. Per­soon­lijk vind ik jagen op klan­ten geen fijn uitgangspunt.  aquisitie-ben-je-een-hunter-of-een-farmer Bin­nen het bedrijfs­le­ven wordt wel de term hun­ters & far­mers gebruikt. De ver­ko­pers die nieu­we klan­ten wer­ven zijn hun­ters en de ver­ko­pers die bestaan­de klan­ten bin­den zijn far­mers. Door met zo’n inde­ling te wer­ken, krij­gen bei­de klant­groe­pen de aan­dacht die het ver­dient. En net zo belang­rijk; niet elke ver­ko­per voelt zich senang om een hun­ter te zijn, maar wel om een far­mer te zijn.