Acqui­si­tie voor professionals

Ook als je geen ver­ko­per bent, kan van je wor­den ver­wacht dat je ver­koopt. Een advies, je dienst­ver­le­ning, beleid, een ont­werp. Niet ieder­een vindt ver­ko­pen leuk. Voor­al niet als ‘het moet’. Als je jezelf ziet als een vak­ex­pert of inhouds­des­kun­di­ge, dan kan het­zelf­de spe­len: je vindt sales maar niks of je vindt het las­tig. Maar het is nood­za­ke­lijk omdat opdracht­ge­vers en opdrach­ten nodig zijn.

Toch help je verkopen

Jij speelt bin­nen je orga­ni­sa­tie regel­ma­tig een belang­rij­ke rol in com­mer­ci­ë­le pro­ces­sen. Je werkt vaak actief samen met het sale­s­team, waar­bij je orga­ni­sa­to­risch, pro­duct­in­hou­de­lijk, tech­nisch, of juri­disch advies geeft. Daar­naast speel je vaak een belang­rij­ke rol bij de sig­na­le­ring van nieu­we kan­sen en leads voor de organisatie.

Een trai­ning spe­ci­aal voor jou

Spe­ci­aal voor jou als niet-ver­ko­per is er de trai­ning ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’. Je com­mer­ci­ë­le- en com­mu­ni­ca­tie­vaar­dig­he­den en ‑ken­nis wor­den bij­ge­spij­kerd. Je leert in deze trai­ning hoe je je dienst­ver­le­ning en jezelf met ver­trou­wen kunt ver­ko­pen. Zelfs als je sales niet leuk vindt.

Is deze trai­ning geschikt voor mij?

De trai­ning ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’ is bedoeld voor een:

 • advi­seur,
 • inhou­de­lij­ke professionals
 • inhouds­des­kun­di­ge,
 • vak­ex­pert,
 • staf­me­de­wer­ker,
 • beleids­me­de­wer­ker,
 • onder­zoe­ker,
 • con­sul­tant,
 • advo­caat,
 • accoun­tant,
 • archi­tect,
 • vast­goed­pro­fes­si­o­nal,
 • pro­duct­spe­ci­a­list,
 • ser­vi­ce­me­de­wer­ker,
 • engi­neer,
 • desig­ner,
 • pre-sales,
 • after-sales,
 • IT-er/ICT-er,
 • the­ra­peut,
 • coach,
 • trai­ner.

Wat leer ik?

Tij­dens deze inter­ac­tie­ve trai­ning leer je als inhou­de­lij­ke pro­fes­si­o­nal hoe je je dienst­ver­le­ning en jezelf met ver­trou­wen kunt ver­ko­pen. Ook al vind je sales niet leuk.

Na afloop van deze training:

 • weet je hoe je nieu­we klan­ten en opdrach­ten kunt ver­wer­ven. Klas­siek en online;
 • kun je acqui­re­ren in over­een­stem­ming met de AVG (Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gegevensbescherming);
 • weet je kansen/leads te cre­ë­ren, te her­ken­nen en op te pakken;
 • kun je bou­wen aan een ont­span­nen sfeer tij­dens een (zake­lijk) gesprek;
 • kun je diep­gaan­der Vra­gen, Luis­te­ren, Samen­vat­ten & Doorvragen;
 • weet je wel­ke impact ver­trou­wen opbou­wen heeft;
 • zijn je vraag­stel­lings­tech­nie­ken ver­der aangescherpt;
 • weet je hoe je stil­te­to­le­ran­tie kunt toepassen;
 • heb je geoe­fend in het nog ster­ker kun­nen com­mu­ni­ce­ren met anderen;
 • heb je geleerd hoe je gesprek­ken bui­ten je eigen exper­ti­se­ge­bied kunt voeren;
 • kun je aan de slag met tien­tal­len acqui­si­tie­tips die jou aan­ge­reikt zijn;
 • ervaar je wat het bete­kent om belem­me­ren­de over­tui­gin­gen los te laten;
 • leer je beter omgaan met intro­ver­te men­sen en las­ti­ge situaties;
 • [hier kun­nen jouw ont­wik­kel­wen­sen komen]

Wat levert de trai­ning mij op?

Wat levert de trai­ning ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’ je op?

 • Als ‘niet-ver­ko­per’ krijg je de smaak te pak­ken om te gaan ver­ko­pen. Zon­der dat je ver­ko­pe­rig overkomt;
 • je ervaart min­der koud­wa­ter­vrees bij het verkopen;
 • je hoeft min­der ‘te leu­ren’ met jezelf;
 • je bent beter in staat bent om de behoef­ten van je klant boven water te krijgen;
 • je klan­ten komen vaker terug;
 • je weet kansen/leads te cre­ë­ren, te her­ken­nen en op te pakken.

Prak­ti­sche infor­ma­tie over de training

Trai­ner

Jan-Wil­lem Seip traint al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt wel ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Hij krijgt er enorm veel ener­gie van als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen de deel­ne­mers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Jan-Wil­lem:

“Ik laat deel­ne­mers in mijn ver­koop­trai­nin­gen altijd actief oefe­nen om klant­con­tact aan te gaan en te ver­be­te­ren. We gaan dus onder ande­re aan de slag met com­mer­ci­ë­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den. Daar­om staat op mijn visi­te­kaart­je ‘Oefen­mees­ter in Klantcontact’.

Ik heb door de jaren heen een klei­ne 20.000 men­sen getraind in gedrag, hou­ding, com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den en ver­koops­kills. Van mon­teur tot stu­ka­door, van zorg­pro­fes­si­o­nal tot vast­goed­pro­fes­si­o­nal, en van advi­seur tot consultant.

Wat moet je ver­der nog van me weten? Ik ben exa­mi­na­tor NIMA Sales A en B, schreef enke­le hon­der­den arti­ke­len over ver­ko­pen, en 11 boe­ken. Zoals ‘De kracht van zacht’, ‘Sales is sexy’ en ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’. In m’n vrije tijd sport ik: hard­lo­pen, lan­ge afstands­fiets­toch­ten en soms maak ik trek­toch­ten met de kano.”

Jan-Wil­lem Seip is sales­trai­ner en oprich­ter van Ver­koop­Ex­pert. De mees­te trai­nin­gen geeft hij zelf, maar hij heeft een flink net­werk van trai­ners en experts waar hij een beroep op kan doen, bij­voor­beeld bij een gro­te opdracht of een spe­ci­fiek specialisme.

Loca­tie en startdatum

Deze ver­koop­trai­ning is 100% prak­tijk­ge­richt en vindt liefst bij jul­lie plaats. Ik kom naar jul­lie toe, dus geen extra reis­tijd of-kos­ten voor je per­so­neel. Lie­ver op een ande­re loca­tie aan de slag? Dat kan ook! Je kunt ook kie­zen om bei­de dag­de­len onli­ne te doen of één dag­deel op loca­tie en één online.

De start­da­tum wordt in goed over­leg bepaald.