Pre­sen­ta­ties en lezingen

Op zoek naar een inspi­re­ren­de, moti­ve­ren­de spreker?

Zie deze voor­beel­den van pre­sen­ta­ties en lezingen

Ergens in Neder­land is een zaal vol met advi­seurs die ‘com­mer­ci­ë­ler moe­ten worden’.

Op een ande­re plek zit in een loods een groep van 86 vracht­wa­gen­chauf­feurs die van de direc­tie klant­ge­rich­ter gedrag moe­ten vertonen.

De bran­che­or­ga­ni­sa­tie van musea in Neder­land, de Muse­um­ver­e­ni­ging, orga­ni­seert een con­gres. Hon­der­den muse­um­me­de­wer­kers zit­ten in een zaal en krij­gen aller­lei spre­kers en work­shops voor­ge­scho­teld. Eén van de pre­sen­ta­ties gaat over BezoekerBlijheid.

Wie zet je dan op het podium?

Jan-Wil­lem Seip:

“Men­sen inspi­re­ren en in bewe­ging krij­gen zit me in het bloed. Ik geef graag lezin­gen over mijn vak­ge­bied waar­bij ik men­sen laat leren, lachen en mee­doen. Onder­uit­ge­zakt zit­ten, is er dan niet bij, daar zorg ik wel voor. In de woor­den van een deel­ne­mer: “Jan-Wil­lem geeft je een op-het-punt­je-van-je-stoel­ga­ran­tie!”. Steeds vaker ben ik spre­ker of dag­voor­zit­ter bij con­gres­sen, kick-off-bij­een­kom­sten, net­werk­avon­den, busi­ness­clubont­moe­tin­gen en klan­ten­da­gen. Met een publiek van tien tot enke­le hon­der­den men­sen.  Boek me als spre­ker via deze web­si­te Spea­kers Aca­de­my en despreker.nl.”

Wat klan­ten zeggen

In het kader van pro­fes­si­o­na­li­se­ring heb­ben de leden van de VIV, Ver­e­ni­ging Inte­gra­le Vita­li­teit, op 8 mei 2012 een nascho­ling gevolgd die door Jan-Wil­lem dyna­misch werd neer­ge­zet. Zijn opdracht was om coa­ches en the­ra­peu­ten met direct toe­pas­ba­re, prak­tijk­ge­rich­te en rea­lis­ti­sche tips en tools te leren, zich­zelf, te verkopen.

Hoe gene­reer je zon­der ver­ko­per te wor­den op sym­pa­thie­ke wij­ze nieu­we klan­ten en opdrachten?

Jan-Wil­lem zet­te de 160 aan­we­zi­ge leden aan het werk met een Plan van Aan­pak om de eigen doe­len spe­ci­fiek te maken. Leer­gie­rig en gre­tig wer­den de aan­wij­zin­gen en vra­gen van Jan Wil­lem gevolgd. Enthou­si­ast en meer bewust van hun ver­koop kwa­li­tei­ten en moge­lijk­he­den kon­den de leden de vol­gen­de dag met de nieu­we ken­nis aan de slag.

Coa­ches en the­ra­peu­ten leren ver­ko­pen, een vak apart en Jan-Wil­lem Seip ver­staat dat.

Lin­da Reurich

Des­tijds vice­voor­zit­ter, Ver­e­ni­ging Inte­gra­le Vita­li­teit — VIV

Een zeer inspi­re­rend semi­nar van Jan-Wil­lem! Onge­twij­feld niet als eni­ge, vond ik het semi­nar oprecht bij­zon­der! Zo ener­giek, open en ini­ti­a­tief­rijk heb ik zel­den meegemaakt.

Het helpt mij zeker ver­der en beves­tigt mijn idee dat Kid­Sen­se meer baat zal heb­ben bij mijn per­soon­lij­ke aan­pak i.p.v. cold calls. Daar word ik ook een blij­er mens van. Met­een de koe bij de hoorns gepakt en met een net­werk­je opge­zet met een aan­tal aanwezigen.

Bedankt voor de inspiratie!

Hes­ter van Zoe­len — van den Akker

Des­tijds Jongerenexpert/coach, YoungSen­se

Jan-Wil­lem heeft op 13 juni 2012 de mede­wer­kers van Lin­den­hout regio Ach­ter­hoek, een orga­ni­sa­tie voor jeugd­hulp­ver­le­ning, een work­shop net­wer­ken en klant­con­tac­ten aangeboden.

In kor­te tijd kreeg je een idee van het werk­woord ‘net­wer­ken’ in de breed­ste zin van het woord en de do’s en don’ts in contacten.

Jan-Wil­lem werd erva­ren als een trai­ner met ken­nis van zaken, die op een enthou­si­as­te, authen­tie­ke en cre­a­tie­ve manier mede­wer­kers van Lin­den­hout tot naden­ken aanzette.

Ruud van Toor

Des­tijds team­lei­der, Lin­den­hout regio Achterhoek

Blogs