In de ver­koop­trai­ning horen we vaak deel­ne­mers zeg­gen: “Maar ik ver­koop een dienst. Dat is moei­lij­ker aan de man te bren­gen dan een pro­duct.” Is het wer­ke­lijk las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een pro­duct? Wiki­pe­dia stelt dat de ken­mer­ken van een dienst niet-tast­baar en ver­gan­ke­lijk zijn, vaak gele­verd op basis van het uur­tje-fac­tuur­tje-prin­ci­pe. Maar bete­kent dit dat dien­sten moei­lij­ker te ver­ko­pen zijn dan pro­duc­ten? Lees hier meer over in dit blog ‘Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor Dien­sten en Producten’.

Dienst of pro­duct: de uit­da­ging van verkoop

Op het eer­ste gezicht lijkt de ver­koop van een dienst, als niet-tast­baar pro­duct, uit­da­gend te zijn. Toch, wan­neer je het ver­vul­len van klant­be­hoef­ten als kern van een ver­koop­ge­sprek beschouwt, is er geen ver­schil. In bei­de geval­len is jouw pro­duct de oplos­sing voor het pro­bleem van de klant. Het ver­ko­pen van tast­ba­re pro­duc­ten ver­schilt wezen­lijk niet van het ver­ko­pen van niet-tast­ba­re dien­sten. Het con­cre­ti­se­ren van deze dien­sten is ech­ter vaak complexer.

Klant­be­trok­ken­heid tij­dens dienstverlening

Dien­sten heb­ben enke­le uit­da­gen­de eigen­schap­pen waar een ver­ko­per reke­ning mee moet hou­den. Een pro­duct is wat het is. De kwa­li­teit van een dienst wordt ech­ter mede bepaald door de koper; de klant speelt een essen­ti­ë­le rol in het dienst­ver­le­nings­pro­ces. Als je bij de kap­per bent en con­stant je hoofd draait, zal het eind­re­sul­taat onge­twij­feld min­der bevre­di­gend zijn. Het niet ver­strek­ken van alle gege­vens aan je belas­ting­con­su­lent kan resul­te­ren in onaan­ge­na­me ver­ras­sin­gen van de belas­ting­dienst. Klant­be­trok­ken­heid ver­eist dat een ver­koop­pro­fes­si­o­nal tij­dens het ver­koop­pro­ces over­weegt wat de betrok­ken­heid van (mede­wer­kers van) de klant zal zijn tij­dens het con­su­me­ren van de dienst. Voor­al inhou­de­lij­ke pro­fes­si­o­nals zoals con­sul­tants en advi­seurs zijn vaak bezig met het ver­ko­pen van zich­zelf en hun dienst­ver­le­ning, zelfs als ze geen affi­ni­teit heb­ben met sales. Spe­ci­aal voor deze niet-ver­ko­pers is er de trai­ning Acqui­si­tie voor Pro­fes­si­o­nals, om jezelf en je dienst­ver­le­ning effec­tie­ver te verkopen.

Acqui­si­tie in de prak­tijk: een plan van aanpak

De kern­vraag blijft: “Is het las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een pro­duct?” Voor ver­koop­pro­fes­si­o­nals die iets wil­len ver­ko­pen, ligt het belang­rijk­ste ver­schil tus­sen pro­duc­ten en dien­sten in het feit dat dien­sten niet tast­baar of zicht­baar zijn. Pro­duct­ver­ko­pers heb­ben het voor­deel dat ze een­vou­dig demon­stra­ties kun­nen geven om de wer­king te tonen. Een con­sul­tant zal ech­ter moei­te heb­ben een ‘stra­te­gisch ver­an­de­rings­pro­ject’ te demon­stre­ren. Deze beper­king heeft ook een posi­tie­ve zij­de: een dienst is per defi­ni­tie uniek. Als dienst­ver­le­ner kun je je met een ori­gi­ne­le dienst rela­tief mak­ke­lijk onder­schei­den van concurrenten.

Dien­sten en pro­duc­ten zijn te kopi­ë­ren, jij niet

Dien­sten kun­nen vaak een­vou­dig wor­den geko­pi­eerd, niet alleen door con­cur­ren­ten maar zelfs door mede­wer­kers van je klan­ten of oud-col­le­ga’s. Een effec­tie­ve aan­pak hier­voor is het con­ti­nu ver­nieu­wen van je dienst, je aan­bod steeds ver­fris­sen met ori­gi­ne­le en eigen­tijd­se aan­pas­sin­gen. Ont­houd ook dat de dienst­ver­le­ner let­ter­lijk het suc­ces kan maken of bre­ken. Zelfs als jouw dienst wordt geko­pi­eerd en door iemand anders gele­verd, bete­kent dit niet auto­ma­tisch dat de klant even tevre­den zal zijn als wan­neer de dienst door jou of je team zou zijn gele­verd. Dege­ne die de dienst levert speelt een cru­ci­a­le rol in het dienst­ver­le­nings­pro­ces. En daar­in ben jij toch de beste?

Effec­tie­ve acqui­si­tie: een gids voor suc­ces­vol­le verwerving

Voor dege­nen die wil­len excel­le­ren in acqui­si­tie, zijn er prak­ti­sche stra­te­gie­ën en idee­ën. Hoe zet je een acqui­si­tie­plan op? Hoe pak je acqui­si­tie aan en wel­ke idee­ën zijn effec­tief? Ont­dek de ver­schil­len­de acqui­si­tie stra­te­gie­ën en krijg inzicht in hoe acqui­si­tie werkt. Je ziet nog beter in wat acqui­si­tie inhoudt en je krijgt een over­zicht van de stap­pen om suc­ces­vol acqui­si­tie te doen. Voor ver­de­re ver­die­ping is er ook het boek Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals.

Lees ook het blog nadat je dit blog “Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor dien­sten en pro­duc­ten” hebt gele­zen: Acqui­si­tie bete­ke­nis geven