Je eer­ste verkoopgesprek

Stel je voor dat je voor een ele­gant kan­toor­pand staat, je hart bonst in je keel en je hebt klam­me han­den en knik­ken­de knie­ën. Dit is jouw aller­eer­ste ver­koop­ge­sprek, en de span­ning is dui­de­lijk voel­baar. Ont­dek in dit blog effec­tie­ve ver­koop­tech­nie­ken voor je eer­ste verkoopgesprek.

1: Maak gebruik van ver­koop­tech­nie­ken maar blijf bij je zelf

Als pro­fes­si­o­nal ben je van natu­re gericht op de inhoud van je vak en ben je gewend om aan de behoef­ten van je klan­ten te vol­doen. Als je meer wilt ver­ko­pen, hoef je alleen maar je authen­tie­ke zelf te blij­ven. Dit geeft je met­een een voor­sprong op veel door­ge­win­ter­de verkopers.

2: Leer Ver­koop­tech­nie­ken van ver­ko­pers voor succes

Als je meer wilt ver­ko­pen, ver­mijd dan glad­de ver­koop­praat­jes. Dit bete­kent ech­ter niet dat je niets kunt leren van erva­ren ver­ko­pers. Inte­gen­deel, ver­ko­pen is een vak met dui­de­lij­ke spel­re­gels, metho­den en tech­nie­ken die je kunt aan­le­ren om een bete­re ver­ko­per te wor­den en een soe­pel ver­koop­ge­sprek aan te gaan. Een ver­ko­per is niets meer dan een gids voor de klant bij hun aan­koop­be­slis­sin­gen. Hier is wat een ver­ko­per con­creet doet:

3: Stop met over­tui­gen en gebruik de juis­te verkooptechnieken

Over­tui­gen is geen onder­deel van de boven­ge­noem­de defi­ni­ties van ver­ko­pen. Over­tui­gen bete­kent dat je iemand met bewij­zen en argu­men­ten beïn­vloedt om een bepaal­de con­clu­sie aan­ne­me­lijk te maken.

4: Behoef­ten ver­vul­len met de goe­de verkooptechnieken

Men­sen geven graag geld uit om aan hun behoef­ten te vol­doen. Of het nu gaat om gezond­heid, aan­trek­ke­lijk­heid, suc­ces, ple­zier, vei­lig­heid, geluk of erken­ning, men­sen zijn bereid te beta­len om aan deze behoef­ten te vol­doen. Dit geldt niet alleen voor zake­lij­ke klan­ten, maar ook voor consumenten.

5: Maak jezelf onmis­baar en onder­scheidt je

Suc­ces­vol­le pro­fes­si­o­nals onder­schei­den zich van hun col­le­ga’s. Hoe­wel dit niet een­vou­dig is, kan het je enorm suc­ces opleveren.

Blijf op de hoog­te, want in ons vol­gen­de blog lees je hoe je als pro­fes­si­o­nal of niet-ver­ko­per met suc­ces kunt verkopen.

Wil je meer weten over effec­tief ver­ko­pen als niet-ver­ko­per? Neem dan con­tact met ons op. Ik ben Jan-Wil­lem Seip, een ver­koop­trai­ner met meer dan 20 jaar erva­ring. Ik heb een spe­ci­a­le ver­koop­trai­ning ont­wik­keld voor niet-ver­ko­pers genaamd acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals. Samen leren we hoe je met suc­ces kunt ver­ko­pen, ook als je geen door­ge­win­ter­de ver­ko­per bent. We bie­den cur­sus­sen en work­shops over jezelf ver­ko­pen, sales leren en nog veel meer. We zijn er om jou te onder­steu­nen op jouw reis naar verkoopsucces.