Ik train al heel wat jaren vak­men­sen en pro­fes­si­o­nals die ver­ko­pen niet leuk vin­den. Van deze men­sen wordt ver­wacht dat ze ver­ko­pen, of ze het nu leuk vin­den of niet. Enorm veel ener­gie krijg ik ervan als tij­dens de ver­koop­trai­nin­gen niet-ver­ko­pers ver­ko­pen min­der gaan zien als iets ‘vies’, maar als leuk en zinvol.

Acqui­si­tie voor professionals

Een van de onder­wer­pen die stee­vast aan bod komt tij­dens een trai­ning Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals is ver­trou­wen. Je weet vast wel dat ver­trou­wen te voet komt en te paard gaat. Deze uit­druk­king hoor of gebruik je onge­twij­feld wel eens. Het wil zeg­gen dat het mak­ke­lij­ker is om iemands ver­trou­wen te scha­den, dan om het te ver­krij­gen. Hoog tijd om eens ver­der in te zoo­men op hoe je het ver­trou­wen in iemand krijgt. Zeker omdat bij sales, acqui­si­tie en advie­zen geven ver­trou­wen een gro­te rol speelt. Als je een vak­pro­fes­si­o­nal bent, dan is dit arti­kel hele­maal inte­res­sant voor je.

Ver­trou­wen is meer dan een gevoel

Ver­trou­wen voel je. Het is zo’n buik­ge­voel, waar­bij een ander over jou zegt: “Ja, met deze advi­seur wil ik samen­wer­ken. Dat gaat lei­den tot iets moois.” Ver­trou­wen is meer dan een gevoel of een ver­wach­ting. Het is geba­seerd op con­creet gedrag en behaal­de resul­ta­ten. Het goe­de nieuws? Aan gedrag kun je werken.

Beant­woord deze vra­gen eens:

 1. Heb jij­zelf een ver­trouw­de advi­seur? Iemand tot wie je je regel­ma­tig wendt om advies te krij­gen over al je belang­rij­ke zaken? Denk aan loop­baan, je rela­tie thuis, levenskeuzes.
 2. Zo ja, wel­ke eigen­schap­pen heeft die adviseur?
 3. Zo niet, naar wel­ke eigen­schap­pen zou je kij­ken als je je ver­trouw­de advi­seur zou uitzoeken?

De ant­woor­den op deze vra­gen maken je bewus­ter van wat de eigen­schap­pen zijn van een advi­seur die jij vertrouwt.

Voor­de­len van vertrouwen

Ben je advi­seur en speelt ver­trou­wen een rol in je werk, lees dan het boek De ver­trouw­de advi­seur. Uit dit boek heb ik enke­le han­di­ge pas­sa­ges gehaald die van pas kun­nen komen voor je tij­dens jouw acqui­si­tie. Zo zijn er diver­se voor­de­len als een (poten­ti­ë­le) klant ver­trou­wen in jou en je dienst­ver­le­ning heeft. Je (poten­ti­ë­le) klant:

 • zoekt jouw advies,
 • deelt meer infor­ma­tie met je (je kunt beter helpen),
 • betaalt je reke­ning zon­der vra­gen te stellen,
 • beveelt je aan bij anderen,
 • ver­geeft het als je een fout maakt,
 • waar­schuwt je bij geva­ren en risico’s,
 • haalt je er in een vroeg sta­di­um bij.

Je leest hier­on­der diver­se do’s & don’ts als het gaat om ver­trou­wen. Doe er je voor­deel mee.

Do’s

 • Durf kwets­baar te zijn + en in de direc­te nabij­heid van de ander
 • Blijf in con­tact met me (stem af)
 • Begrijp mij
 • Stel de vraag: Waar staan we over 5 jaar?
 • LSD (Luis­te­ren, Samen­vat­ten, Doorvragen)
 • Geef idee­ën weg
 • Onthoud/leg vast
 • Wees echt
 • Hou van je eigen vak (en van mensen)

Don’ts

 • Ego­cen­tri­ci­teit
 • Wil­len winnen
 • Je laten lei­den door angst
 • Alles onder con­tro­le wil­len houden
 • Slim over wil­len komen

Maak rap­port

Ver­trou­wen in een ander krij­gen, wordt ook gesti­mu­leerd door goed bij een ander aan te slui­ten. Aan­slui­ten is de basis van com­mu­ni­ca­tie. Tij­dens acqui­si­tie is het nood­za­ke­lijk om aan te slui­ten bij de ander. Aan­slui­ten heet rap­port maken (je spreekt rap­port uit als rappoor). Rap­port is een staat van ver­ba­le en non-ver­ba­le betrok­ken­heid van men­sen bij elkaar. Door het rap­port klikt het tus­sen de betrok­ke­nen. Hoe posi­tie­ver het con­tact ver­loopt, hoe gro­ter de erva­ren betrok­ken­heid. Door rap­port te cre­ë­ren met een gespreks­part­ner, is die­ge­ne snel­ler geneigd de ander posi­tie­ver te waar­de­ren en eer­der te ver­trou­wen. Rap­port kun je cre­ë­ren op twee niveaus:

 1. Ver­baal: manier van spre­ken (spreek­toon, snel­heid, woordkeuze);
 2. Non-ver­baal: lichaams­taal (hou­ding, adem­ha­ling, bewe­gin­gen, mimiek).

Know-like-trust

Ook onli­ne speelt ver­trou­wen een flin­ke rol. Neem als voor­beeld Lin­kedIn. Ik had in 2009 een groep van onge­veer 40 star­ters voor me tij­dens een net­werk­semi­nar bij de Kamer van Koop­han­del. Op mijn vraag wie er resul­ta­ten had geboekt door mid­del van Lin­kedIn sta­ken er een paar hun hand op. Een van hen gaf aan dat hij op Lin­kedIn een oud-klas­ge­noot van de lage­re school tegen­kwam. Ze maak­ten con­nec­tie en spra­ken af om te gaan lun­chen. Zo geschied­de. Ze praat­ten over vroe­ger, en ook over werk. Om een lang ver­haal kort te maken: dit gesprek leid­de tot een opdracht van 1,2 mil­joen euro. Dat is nog eens een resul­taat uit acqui­si­tie. Hier vond het know-like-trust pro­ces ver­sneld plaats. Bei­de heren ken­den elkaar al (know). Ze von­den elkaar vroe­ger aar­dig en waren vriend­jes op school (like). Dit maakt dat er ver­trou­wen is (trust) en de opdracht werd gegund. Van­uit ver­trou­wen kopen men­sen graag dien­sten en producten.

Als alle producten/diensten/dingen gelijk zijn, zul­len men­sen zaken­doen met ande­ren die ze ken­nen, waar­de­ren en ver­trou­wen. En dat gun ik jou ook.

Met dit arti­kel wens ik dat je bewus­ter gewor­den bent van hoe sterk ver­trou­wen een rol speelt tij­dens acqui­si­tie. Je hebt invloed op dat ande­ren ver­trou­wen heb­ben in jou. De inhoud van dit arti­kel komt voort uit pas­sa­ges van het boek ‘Acqui­si­tie voor pro­fes­si­o­nals’ door Jan-Wil­lem Seip.