6 tips om de ver­koop­dag geza­men­lijk, ver­ras­send en ener­giek te begin­nen. Doe er uw voor­deel mee!

U geeft lei­ding aan een team met men­sen dat in uw win­kel mooie pro­duc­ten ver­koopt. Legio (gro­te) win­kels wer­ken met een dags­tart. U ook? Bij een dags­tart trapt u in 5 minu­ten samen de dag af met als gevolg een beter ver­koop­re­sul­taat, blije mede­wer­kers en geluk­ki­ge klanten.

Tip 1. Hoe doet u de dagstart?

 1. Kort en bon­dig, in maxi­maal 5 minuten.
 2. Hele team.
 3. Altijd!
 4. Vast tijd­stip.
 5. U bereidt zich goed voor.
 6. Wis­sel onder­wer­pen af.
 7. Licht het onder­werp ‘van van­daag’ toe + vraag waar­om het belang­rijk is.
 8. Inspi­reer!
 9. Actief.
 10. Posi­tie­ve ‘vibe’ + ener­gie en het is ook nog eens ‘leuk’!
 11. Houd het interactief.
 12. Extra: wis­sel de rol van ‘voor­zit­ter’ eens af met elkaar.

Tip 2. Kies één onderwerp

Twee onder­de­len wor­den er uit­ge­licht, te weten num­mer zes en twaalf. Num­mer zes: kies voor elke dags­tart één spe­ci­fiek the­ma, bij­voor­beeld warm con­tact maken met gas­ten óf LSD (Luis­te­ren, Samen­vat­ten, Door­vra­gen) en oefen daar­op met zijn allen.

Tip 3. Rouleer

Met num­mer twaalf wordt bedoeld dat u de dags­tart de vol­gen­de keer door uw assis­tent laat doen en daar­na – op alfa­bet – de vol­gen­de mede­wer­ker. Hij/zij door­loopt als voor­zit­ter dan de elf stap­pen. Ook daar leer je van als voorzitter.

Tip 4. Wat speelt er?

Zet met z’n allen onder­wer­pen op de agen­da voor vol­gen­de dags­tarts. Dit zijn thema’s die bij u spe­len of waar aan­dacht aan gege­ven moet worden.

Tip 5. Bor­ging van de verkooptraining

Een bij­ko­mend voor­deel van wer­ken met een dags­tart is dat u gedu­ren­de een lan­ge­re peri­o­de focus houdt op de inhoud van een trai­nings­pro­gram­ma van – zeg – een maand geleden.

Tip 6. Dags­tart: oefe­ning baart kunst

Werkt u nog niet met een dags­tart? Expe­ri­men­teer er van­af vol­gen­de week dan eens mee en kon­dig het mor­gen alvast aan (denk aan stap vijf!).

Tot besluit: deel

Werkt u al wel met dags­tarts? Of bent u dat gaan doen naar aan­lei­ding van dit arti­kel? Mist u nog iets in dit arti­kel, ter­wijl u er zul­ke goe­de erva­rin­gen mee hebt…? Laat het me weten via contact@vendicum.nl.

Bron: verkopersonline.nl

Jan-Wil­lem Seip 2020