Vaak onte­recht vindt de win­ke­lier dat de lage prijs op ‘inter­net’ de reden is voor de afne­men­de ver­koop in zijn win­kel. Vraag ‘de klant’ die uw win­kel uit­loopt ‘gewoon’ eens hoe het zit: 6 tips

Tip 1: Vraag het gewoon

Vraag het ‘de klant’ die uw win­kel uit­loopt ‘gewoon’ eens eer­lijk en stel een vraag als: “Wat zou­den we de vol­gen­de keer moe­ten doen om u wel te laten sla­gen in onze win­kel?” De kans is reëel dat de klant ver­baasd kijkt, schrikt en eer­lijk aan­geeft wat het maak­te dat hij niet iets bij u kocht.

Tip 2: Geef geen tegengas

Wan­neer u een klant vraagt om terug­kop­pe­ling, ga dan niet op het ant­woord in met tegen­ar­gu­men­ten, weer­leg­gin­gen en ande­re ver­de­di­gings­tac­tie­ken. Hoe las­tig het ook kan zijn, neem het ant­woord in ont­vangst en ga er niet inhou­de­lijk op rea­ge­ren. Vraag des­noods (kort) door als u ver­dui­de­lij­king wilt. Zo krijgt u de ant­woor­den die u nodig heeft zon­der men­sen tegen u in het har­nas te jagen.

Tip 3: Belo­ning voor de ‘gou­den tip’

Wan­neer u om feed­back vraagt kan ieder ant­woord de spreek­woor­de­lij­ke gou­den tip zijn die u los trekt van de gedach­te dat uw dalen­de ver­koop aan inter­net ligt en dus bui­ten uw bereik. Uw klant neemt de tijd en moei­te om u te hel­pen. Wees de ander dank­baar voor de infor­ma­tie en ver­ras de klant met bij­voor­beeld een waar­de­bon van € 25,-.

Tip 4: Toon kwetsbaarheid

Ga het gesprek aan en pro­beer te ach­ter­ha­len wat klan­ten van u en uw win­kel ver­wach­ten, wat hun beeld en hun bele­ving is. Door kwets­baar­heid te tonen, wint u uit­ein­de­lijk door­dat u waar­de­vol­le input terug­ge­kop­peld krijgt van de klant. De kans is groot dat u op voor­hand dacht dat het aan de lage prijs op ‘inter­net’ ligt dat er afne­men­de ver­koop is in de win­kel waar u werkt. Ter­wijl er genoeg win­kels zijn die pri­ma draai­en ondanks de aan­we­zig­heid van die lage inter­net prijzen.

Tip 5: Stel bij en test

Als u ver­keer­de aan­na­mes doet over waar­om klan­ten weg blij­ven, en u bevraagt de bezoe­kers die wel komen maar niets kopen, zorg dan dat u ook iets con­creets doet met de ant­woor­den die u krijgt. Het is zaak dat u aan de hand van alle inge­won­nen infor­ma­tie bij­stuurt en zaken aan­past, ervaart en test hoe de aan­ge­pas­te aan­pak uit­pakt, en weer bij­stelt, net zolang tot u ver­an­de­ring begint op te mer­ken. Soms bete­kent dit zeer wezen­lij­ke ingrij­pen in uw manier van wer­ken. Wees daar­toe bereid.

Tip 6: Deel uw ervaringen

Wan­neer u de rede­nen onder­zoekt waar­om bezoe­kers in uw win­kel geen klant wor­den, pas er dan voor op om alles alleen op te van­gen of te wil­len doen. Deel uw erva­rin­gen met ande­ren, zodat ook uit die gesprek­ken weer nieu­we input voor uw zaak en uw stij­gen­de omzet kan komen. Stuur ze mij toe, bij­voor­beeld, des­noods via een per­soon­lijk bericht, als u wilt. Ik ben oprecht benieuwd. Wie weet, komen hier inte­res­san­te idee­ën uit naar voren voor een vol­gend arti­kel (ano­niem).

Bron: verkopersonline.nl

Jan-Wil­lem Seip 2019