5 Sales­tips voor pro­fes­si­o­nals en niet-verkopers

Hoe ver­koop je suc­ces­vol als niet-verkoper? Het aan­trek­ken van nieu­we klan­ten levert stress en onze­ker­heid op voor de een en een kick voor de ander. Hoe sta jij tegen­over acqui­re­ren? En aan wel­ke hand­vat­ten heb je behoef­te om nieu­we klan­ten te...

Je ver­koopt ter­wijl je geen ver­ko­per bent

Ieder­een verkoopt Stel je voor, van­avond ga je op ver­jaar­dags­vi­si­te. Dat kan best gezel­lig zijn, maar toch heb je geen zin. Die ver­ve­len­de oom Wim is weer van de par­tij en die heeft blijk­baar een hekel aan ver­ko­pers. De vori­ge keer zet­te hij jou ook...

Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je verkoopkansen

Deel je ken­nis en maak meer kennissen Je kunt klan­ten en pro­spects 1‑op‑1 infor­me­ren. Je kunt ook kie­zen om in een keer een gro­ter publiek aan te spre­ken. Niet door het geven van een wer­ven­de ver­koop­pre­sen­ta­tie, die bestaat uit aller­lei...

Blijf in beeld en in con­tact met anderen

Hoe houd je con­tact met je netwerk? Door de druk­te van alle­dag schiet het er mis­schien wel eens bij in om con­tac­ten met bestaan­de rela­ties te onder­hou­den. En dat ter­wijl een goed onder­hou­den net­werk ons dage­lijks leven een stuk een­vou­di­ger kan maken....