Welk soci­aal medi­um is het meest geschikt om als con­sul­tant of advi­seur in te zet­ten voor acqui­si­tie? Ik vraag het Tru­dy Pan­ne­keet, Lin­kedIn Mar­ke­ting Trai­ner & Mar­ke­ting coach en auteur van de prak­ti­sche Lin­kedIn-hand­lei­ding Spring eruit met Lin­kedIn. Je leest in haar gast­blog het ant­woord op deze vraag. En je leest veel meer han­di­ge ant­woor­den op vra­gen die ik haar stel­de. Hier­mee kun jij als vak­in­hou­de­lij­ke pro­fes­si­o­nal meer uit Lin­kedIn halen als het gaat om het ver­wer­ven van extra opdrachten.

1. Welk soci­aal medi­um is het meest geschikt om als consultant/adviseur in te zet­ten voor acquisitie?

Er is niet een­dui­dig te zeg­gen welk soci­al media kanaal geschikt is. Want je kiest de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len die jouw klant gebruikt om zich te infor­me­ren. Acqui­si­tie met Lin­kedIn als con­sul­tant en advi­seur lijkt het meest geschikt voor de zake­lij­ke markt. Als je je richt op een jon­ge doel­groep zal je wel­licht ook Tik­Tok in moe­ten zet­ten. Bepaal altijd eerst goed wie je doel­groep is en kies dan het kanaal. Maar voor B2B kan Lin­kedIn niet ontbreken.

Wat wel sterk is om meer­de­re kana­len in te zet­ten en je con­tent af te stem­men op de reden waar­om iemand op dat plat­form zit. Zo zijn Inst­agram en Facebook voor de enter­tain­ment en con­tact met vrien­den. Pin­te­rest voor­na­me­lijk voor inspi­ra­tie voor je inte­ri­eur, kle­ding, rei­zen, recep­ten. En wordt You­Tu­be vaak geraad­pleegd voor how to-film­pjes. Dus naast je zake­lij­ke insteek op Lin­kedIn kun je ande­re aspec­ten van je bedrijf laten zien op ande­re kanalen.

2. Lin­kedIn, waar­om is het raad­zaam om daar­op te zitten?

Lin­kedIn is het groot­ste zake­lij­ke plat­form onli­ne in Neder­land en wereld­wijd. In Neder­land zijn er inmid­dels 5 mil­joen actie­ve gebrui­kers. Meer dan 80% van zake­lijk Neder­land (wer­kend Neder­land beter gezegd) maakt gebruik van Lin­kedIn.
Lin­kedIn is al lang niet meer het cv-plat­form waar je tij­de­lijk op zit om een nieu­we job te vin­den. Het is met al die men­sen en bedrij­ven die aan­ge­slo­ten zijn en al de ken­nis die gedeeld wordt een enorm waar­de­vol­le bron van infor­ma­tie. De een gebruikt het als kaar­ten­bak; je kunt gemak­ke­lijk men­sen vin­den en vol­gen in hun car­ri­è­re. De ander zet het actief in op acqui­si­tie met Lin­kedIn als con­sul­tant en advi­seur door ken­nis te delen en daar­mee klan­ten aan te trek­ken. Of welk zake­lijk doel men ook nastreeft.

3. Hoe ziet een ide­aal Lin­kedIn-pro­fiel eruit?

Het ide­a­le pro­fiel geeft hel­der weer wat je te bie­den hebt. Een vol­le­dig en opti­maal inge­vuld pro­fiel is mak­ke­lijk vind­baar voor de zoe­ken­de poten­ti­ë­le klant. Pas daar­om ook SEO (zoek­woor­denop­ti­ma­li­sa­tie) toe bij je Lin­kedIn­pro­fiel net zoals je voor de web­si­te doet.

Daar­bij is het belang­rijk dat je als vak­mens zicht­baar bent zodat je niet-zoe­ken­de poten­ti­ë­le klant met een laten­te vraag jou tegen­komt.
Het komt erop neer dat je je pro­fiel goed en opti­maal invult. Gebruik de ruim­te die Lin­kedIn je biedt ook al vind jij zelf zoveel tekst niet nodig. Je geeft hier­mee de zoek­ma­chi­ne meer muni­tie om jou in te zet­ten als goed zoekresultaat.

Waar komt een ide­aal Lin­kedIn-pro­fiel op neer:

 • Pro­fes­si­o­ne­le pro­fielfo­to. Hier­mee wordt jouw uit­no­di­ging te con­nec­ten snel­ler geac­cep­teerd en krijg jij zelf meer uit­no­di­gin­gen om te connecten.
 • Dui­de­lij­ke uit­leg wat jij te bie­den hebt. Dat doe je onder ande­re met:
  • Kop­re­gel (tekst onder je foto) met de juis­te zoek­ter­men, aan­ge­vuld met wat jou of jouw metho­de zo bij­zon­der maakt.
  • Info uit­ge­breid uit­leg­gen wat jij doet en hoe jij de lezer kunt hel­pen en waar je dat doet, bij wel­ke orga­ni­sa­tie. Maar begin met aan te geven voor de bezoe­ker van je pro­fiel “What’s in it for me” want dat zorgt ervoor dat de bezoe­ker van je pro­fiel zijn pro­bleem her­kent en ver­der geïn­te­res­seerd raakt.
  • Hui­di­ge werk­er­va­ring. Ook daar kun je uit­leg­gen wat je doet, wat je ver­ant­woor­de­lijk­he­den zijn, je resul­ta­ten. En wie je werk­ge­ver is.
 • Ver­der is de kop­pe­ling bij je werk­er­va­ring aan de Lin­kedIn-bedrijfs­pa­gi­na van belang, je oplei­ding, je vaar­dig­he­den en de aan­be­ve­lin­gen die ande­ren over jou doen. Je kunt zelf wel zeg­gen dat je goed bent, maar het is beter als een ander het zegt.
 • Je ach­ter­grond­fo­to (de ban­ner boven­aan je pro­fiel) is ook een belang­rij­ke bood­schap­dra­ger. Een beeld zegt zoveel meer dan woor­den. Laat daar zien wat jij zake­lijk uit wilt stra­len. Het draait hier om een goe­de 1e indruk.

Je hoeft als mede­wer­ker dit niet alle­maal zelf te beden­ken en te maken. Vraag de mar­ke­teer in je orga­ni­sa­tie om je daar­bij te faci­li­te­ren. Met foto’s en tek­sten in de huis­stijl en tone of voi­ce van de orga­ni­sa­tie kun jij kij­ken hoe je dit inzet voor jouw eigen pro­fiel zodat jij jezelf goed kunt laten zien als vak­mens. Geen een­heids­worst of kloon van de bedrijfs­pa­gi­na maar wel met behulp van de mar­com-spe­ci­a­lis­ten jouw eigen pro­fes­si­o­ne­le uit­stra­ling. In deze blog leg ik uit hoe je als mar­ke­ting­af­de­ling je mede­wer­kers kunt faci­li­te­ren.

4. Hoe cre­ëer je een over­zicht van wie je doel­groep is?

Je kunt in de gra­tis ver­sie van Lin­kedIn heel goed zoe­ken naar je ide­a­le klant. Er is een uit­ge­brei­de fil­ter­mo­ge­lijk­heid, maar je kunt je zoek­re­sul­ta­ten niet vast­zet­ten. Daar is Sales Navi­ga­tor voor nodig. Bij Sales Navi­ga­tor kun je zelf lijs­ten van pro­spects aan­ma­ken (men­sen en bedrij­ven), je kunt je persona’s invoe­ren en look-a-likes aan­ge­bo­den krij­gen. Je kunt je zoek­op­dracht vast­zet­ten zodat je met regel­maat nieu­we leads voor­bij ziet komen. Dit is ide­aal voor acqui­si­tie met Lin­kedIn als con­sul­tant en advi­seur. Bij­na alles kun je ook met de gra­tis ver­sie doen, maar met Sales Navi­ga­tor gaat alles snel­ler en ver­fijn­der. Je betaalt er natuur­lijk wel voor.

Hoe je in de gra­tis ver­sie toch over­zicht kunt houden:

 • Volg groe­pen waar jouw doel­groep zich bevindt. De mees­te Lin­kedIn-groe­pen zijn niet heel actief maar je kunt wel­licht iets met de leden.
 • Je kunt hasht­ags vol­gen met onder­wer­pen waar je doel­groep zich mee bezig houdt.
 • Je kunt bij de per­soon­lij­ke pagi­na bij het pro­fiel van iemand die je volgt een bel­le­tje aan­klik­ken. Daar­mee krijg je de berich­ten die die per­soon post op je tijd­lijn te zien. Daar­mee stuur je een beet­je wat jij op je tijd­lijn te zien krijgt.

5. Wat doe je op Lin­kedIn om onder de aan­dacht te komen van je doelgroep?

Je wilt dat je opvalt hij je poten­ti­ë­le klant. Je kent het prin­ci­pe van Know, Like, Trust. De klant moet je eerst ken­nen anders kan hij/zij niets bij je kopen. Maar deze moet ook het ver­trou­wen heb­ben dat jij helpt met de oplos­sing van het pro­bleem. En hij moet het je ook gun­nen (ten­zij je de eni­ge aan­bie­der bent, dan kan hij niet om je heen, maar dat is niet vaak het geval). Zorg dus dat je laat zien dat jij expert bent op jouw vak­ge­bied. Deel je ken­nis onli­ne. Weet wat de drem­pels zijn van je klant en neem deze weg door infor­ma­tie hier­over te delen.

6. Hoe zoek je het bes­te con­tact met poten­ti­ë­le klan­ten via LinkedIn?

Hoe kom je op Lin­kedIn echt let­ter­lijk onder de aan­dacht bij jouw ide­a­le klant?

 • Zoek bedrij­ven en per­so­nen die je wilt aantrekken.
 • Volg deze en nodig deze uit om een con­nec­tie te maken. Doe dit altijd met een per­soon­lijk bericht. Anders gaat het aan­tal con­nec­ties bij de ander met 1 omhoog en weten ze echt niet meer wie jij bent.
 • Rea­geer op berich­ten van het bedrijf en/of de per­soon. Help ze, ook al is dat niet direct aan jouw busi­ness gekoppeld.
 • Wees actief als je acqui­si­tie met Lin­kedIn doet als con­sul­tant en adviseur 

Ga voor­al niet direct ver­ko­pen. Je vraagt ook niet iemand bij de eer­ste ont­moe­ting direct ten huwe­lijk. Leer hen ken­nen en nog belang­rij­ker: laat ze jou eerst wat beter leren ken­nen. Daar­mee warm je het con­tact op en wordt het gemak­ke­lij­ker daad­wer­ke­lijk een afspraak te maken. Hij/zij kent je immers al door jul­lie onli­ne contact.

7. Wat zijn do’s qua gedrag op LinkedIn?

 • DOEN! Deel je ken­nis. Jij hebt echt ook iets te ver­tel­len voor jouw volgers.
 • Houd je doel en doel­groep voor ogen, like en geef een com­ment. Let ook op de mee­le­zers. Een reac­tie “Gefe­li­ci­teerd!” doet niet zoveel voor je. Wel als je kort toe­licht waar­om je dit een feli­ci­ta­tie waard vindt. Omdat het een heel las­ti­ge stu­die is, omdat het een leu­ke werk­ge­ver is waar iemand gaat wer­ken, omdat dit bedrijf veel doet aan ver­duur­za­ming, etc. Rea­geer als vak­mens met net een beet­je meer oprech­te interesse.
 • Wees je aar­di­ge zelf. Als je iets post, rea­geer dan op de men­sen die een com­ment ach­ter­la­ten. Dat kan al met een like. Geen lan­ge dis­cus­sies, maar ‘luis­ter’ naar ze. Op een offli­ne net­werk­bij­een­komst zeg je ook iets terug als iemand iets tegen jou zegt of je iets vraagt.
 • Zorg dat je regel­ma­tig actief bent op Lin­kedIn. Ruim tijd in in je agenda.

8. En wat zijn de don’ts?

 • Niet direct ver­ko­pen bij acqui­si­tie met Lin­kedIn als con­sul­tant en advi­seur. Wacht hier­mee tot het moment (de klant) eraan toe is.
 • Niet alleen zen­den. Geen fol­der­tek­sten of copy pas­te van je web­si­te. Ver­tel in je eigen taal je (zake­lij­ke) ver­haal. Ga het gesprek aan met je doelgroep.
 • Niet alleen maar berich­ten van je collega’s liken. Je geeft hier­mee het sig­naal aan het algo­rit­me dat je meer hier­van wilt zien. Als je ver­der niets doet, krijg je uit­ein­de­lijk alleen maar je collega’s te zien, de mede­wer­kers-bub­bel. Houd de 80–20 regel aan. 80% poten­ti­ë­le klan­ten of bron­nen voor eigen con­tent. En 20% reac­tie op collega’s.
 • Qua effi­ci­en­cy: start niet met scrol­len. Dan ben je zo weer een half uur ver­der en de kans is groot dat je niet dich­ter bij je doel(groep) bent. Start met je doel voor die week, die maand in gedach­ten en ga doel­ge­richt naar die per­soon of die bedrijfs­pa­gi­na om te rea­ge­ren. Scrol­len kan je echt wel goe­de input leve­ren, maar neem daar bewust wat tijd voor.
 • Ook een don’t: het soci­al sel­ling te let­ter­lijk nemen en te lang soci­al blij­ven. Het gaat er uit­ein­de­lijk natuur­lijk om dat je de rela­tie offli­ne voort­zet. Lin­kedIn is geen doel, maar het mid­del naar je doel. Trek op een gege­ven moment de stou­te schoe­nen aan en nodig je con­tact uit voor een kop koffie.

9. Hoe ver­wacht je dat we aan soci­al sel­ling doen in 2030?

Oei, las­ti­ge vraag. 2030 is nog erg ver weg. Op kor­te­re ter­mijn zie je twee stro­min­gen. Ener­zijds huma­ni­se­ring van bedrij­ven. Men­sen doen zaken met men­sen. Bedrij­ven laten steeds meer het gezicht zien. Ech­te ver­ha­len door ech­te men­sen. Je ziet dan ook meer focus op mini-influ­en­cers. Mede­wer­kers in bedrij­ven die ambas­sa­deur zijn voor het bedrijf. Ieder­een is mini-influ­en­cer. Bin­nen­kort kan het bedrijf die berich­ten ook gaan pro­mo­ten. Ander­zijds met de komst van Chat­G­PT en straks mis­schien met Bard van Goog­le wordt het gebruik van AI (Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce) gege­ne­reer­de con­tent gesti­mu­leerd, wat huma­ni­se­ring weer tegengaat.

Soci­al media wordt wel steeds seri­eu­zer inge­zet door bedrij­ven. Er is steeds meer ken­nis van de doel­groep waar­op inge­speeld kan wor­den. Daar­bij is het ver­snel­len van het pro­ces van Soci­al Sel­ling merk­baar. Waar je een paar jaar echt weg moest blij­ven van ver­ko­pen, zie je een ten­dens dat het to the point komen ook wel weer gewaar­deerd wordt. Dat kan ook als je met de beschik­ba­re data je klant goed kent en daar­mee beter in kunt schat­ten hoe je de klant kunt bege­lei­den en stu­ren in de fun­nel en wan­neer de klant er dan dus klaar voor is. Lees meer in mijn blog bij Frank­wat­ching over De 3 belang­rijk­ste trends voor Lin­kedIn in 2023.

Con­clu­sie rol van Lin­kedIn in het verkoopproces

Kort­om, Lin­kedIn is niet weg te den­ken in het ver­koop­pro­ces anno nu. Deel je ken­nis, ga onli­ne het gesprek aan met je klant. Ga (mini-)influencen voor acqui­si­tie met Lin­kedin als con­sul­tant en adviseur!

Gast­blog door Tru­dy Pan­ne­keet.

Lees ook het blog nadat je dit blog “Effec­tie­ve Acqui­si­tie: Stra­te­gie­ën voor dien­sten en pro­duc­ten” hebt gele­zen: Acqui­si­tie bete­ke­nis geven