..Hoe houd je con­tact met je netwerk?

Door de druk­te van alle­dag schiet het er mis­schien wel eens bij in om con­tac­ten met bestaan­de rela­ties te onder­hou­den. En dat ter­wijl een goed onder­hou­den net­werk ons dage­lijks leven een stuk een­vou­di­ger kan maken. Zorg dat je niet alleen con­tact zoekt met een ander als jij iets van die ander nodig hebt. Het zijn de klei­ne din­gen die het ‘m doen. Lees er meer over in dit blog “Blijf in beeld en in con­tact met anderen”.

Een bedank­je

Net­wer­ken valt of staat met inter­ac­tie. We voe­ren — onli­ne — gesprek­ken met elkaar en ver­die­pen hier­mee onze rela­ties. Als je het goed aan­pakt, weet je wat de ander nodig heeft en hij of zij weet dat ook van jou. Wan­neer het ech­ter blijft bij af en toe een gesprek, is de kans groot dat je niet het maxi­ma­le uit een con­tact haalt.
Heb je gis­te­ren met iemand gespro­ken? Bedank dege­ne of stuur haar dat­ge­ne door waar­over je met haar sprak. Een arti­kel wat je laatst tegen­kwam bij­voor­beeld. Dat kan met een whats­ap­pje, e‑mail of — ori­gi­ne­ler — een hand­ge­schre­ven ansicht­kaart. Vraag hier­bij niet om han­del. Bedank de ander en blijf in beeld en in con­tact met anderen.

Bedan­ken? Waar­voor dan?

Er is altijd wel een reden te beden­ken om iemand te bedan­ken. Je leest nu twee voorbeelden.

Je hebt een uit­no­di­ging gehad, een tip door­ge­kre­gen die goed aan­sluit bij je werk­zaam­he­den of je ver­wijst naar het aan­ge­na­me gesprek dat je onlangs met de per­soon hebt gevoerd. Zolang het oprecht is, zijn bedank­jes waar­de­vol voor een relatie.

Bedan­ken kan ook op een later tijd­stip, bij­voor­beeld nadat je iemands advies hebt opge­volgd en laat weten wat het resul­taat is. Zo’n soort terug­kop­pe­ling heeft een bij­zon­der goe­de invloed op de ‘tip­ge­ver’, wat moge­lijk her­ha­lings­ge­drag teweeg­brengt én waar­door jij beter blijft han­gen in het hoofd van die ander.

Doe wat is beloofd

Actie onder­ne­men na een (onli­ne) ont­moe­ting is pro­fes­si­o­neel en toont betrok­ken­heid. Dat kan op diver­se manie­ren. Wan­neer je afspreekt iets te doen, dan doe je dat uiter­aard. Als je geen direc­te acties hebt bespro­ken, dan zijn er altijd zaken te beden­ken die je wel kunt doen. Bedenk bij­voor­beeld een dag na het gesprek hoe je de per­soon kunt hel­pen. Waar ligt jouw spe­ci­a­li­sa­tie en hoe kan de ander daar baat bij heb­ben? Let op dat je niet direct je pro­duct of dienst gaat ver­ko­pen. Dat kan in een later sta­di­um altijd nog. Bedenk ook hoe iemand anders uit je net­werk de betref­fen­de per­soon kan hel­pen. Dat werkt dub­bel effectief.

Blijf in beeld

Spon­ta­ne con­tac­ten zor­gen er voor dat je in beeld blijft bij ande­ren. Er zijn tal­lo­ze manie­ren om hier vorm aan te geven. Ter inspiratie:

  • mail een tip over een bij­een­komst of cur­sus met raak­vlak­ken van de ander;
  • stuur een (internet)artikel door over een onder­werp wat de ander interesseert;
  • advi­seer het gesprek aan te gaan met een leve­ran­cier waar­over je tevre­den bent;
  • breng men­sen uit jouw net­werk met elkaar in con­tact. Bij­voor­beeld als zij bei­den werk­zaam­he­den ver­rich­ten waar­mee zij elkaar kun­nen versterken;
  • wens iemand veel ple­zier met een opdracht;
  • heb je een uit­no­di­ging voor een inte­res­san­te bij­een­komst ont­van­gen en je kunt of wilt zelf niet gaan? Maak er een ander blij mee.

Pri­vé en werk geschei­den houden?

Speel ook in op pri­vé­za­ken. Doe dit als je het idee hebt dat dit bij de ander, de situ­a­tie en jezelf past. Je hoeft niet altijd voor een zake­lij­ke insteek te kie­zen. Als je weet wat een per­soon in zijn of haar pri­vé-situ­a­tie bezig houdt, dan kun je ook daar op inspe­len. Een voor­beeld, waar­bij je de vol­gen­de tekst op een plak­me­mo hebt geschre­ven en op de post doet.

Dag Robert,

Vori­ge week ver­tel­de je me dat je een lang week­end naar Parijs gaat. Deze reis­gids van afge­lo­pen jaar had ik nog lig­gen; wel­licht kun je er nog ple­zier aan bele­ven.
Geniet van die mooie stad!

Groet,
Dirk

Plan in

Plan in om con­tact op te nemen. Door de dage­lijk­se hec­tiek denk je er niet voort­du­rend aan om je net­werk te onder­hou­den. Plan daar­om weke­lijks een half uur in om doel­be­wust met een aan­tal men­sen uit je net­werk con­tact op te nemen. Bel­len, mai­len, per­soon­lijk langs­gaan of een video­ge­sprek; de keu­ze is aan jou. Bepaal eerst wie je war­me con­tac­ten zijn. Het is vrij­wel onmo­ge­lijk om aan ieder­een in een rela­tie­be­stand van 1.000 men­sen vol­doen­de aan­dacht te geven. Daar­om is het aan­leg­gen van een top 25 van ‘war­me’ rela­ties een manier om oprech­te aan­dacht en focus te hou­den. Begin met deze 25 men­sen in kaart te bren­gen en leg contact.

Tot slot

Houd gere­geld con­tact met de ‘top 25’ uit je net­werk. Toon je betrok­ken­heid en bied hulp. Vraag hier­bij niet om ‘werk’. Hier­door blijf je in beeld bij de ander. De ander denkt snel­ler aan jou als er een spe­ci­fie­ke vraag ont­staat waar jij moge­lijk een ant­woord op hebt. Dus blijf in beeld en in con­tact met anderen.

Vond je dit blog “Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je ver­koop­kan­sen” nou leuk en wil je meer lezen van mijn hand? Kijk dan eens op ver­ko­per­son­li­ne waar ik als auteur actief ben. Hier­naast heb ik ook een blog geschre­ven waar ik meer uit­leg over het begrip acquisitie.