om  Deel je ken­nis en maak meer kennissen

Je kunt klan­ten en pro­spects 1‑op‑1 infor­me­ren. Je kunt ook kie­zen om in een keer een gro­ter publiek aan te spre­ken. Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je ver­koop­kan­sen! Niet door het geven van een wer­ven­de ver­koop­pre­sen­ta­tie, die bestaat uit aller­lei borst­klop­pe­rij. Dat kan afsto­ten. Wat aan kan trek­ken, is het delen van je ken­nis. Met als gevolg dat je er nieu­we ‘ken­nis­sen’ bij­krijgt. Hoe pak je dat aan?

Pak dat podium

Cre­ëer (onli­ne) bij­een­kom­sten waar­mee je in een keer een gro­ter aan­tal poten­ti­ë­le klan­ten ont­moet. Vrij­wel altijd volgt een ken­nis­ma­king met een of meer­de­re toe­hoor­ders. Je zult zien dat zij je na de pre­sen­ta­tie bena­de­ren voor een praat­je. Het eer­ste con­tact kan dan gemak­ke­lijk ver­volgd wor­den. En wie weet om te zet­ten in een nieu­we zakenrelatie.

Spre­ken voor groe­pen heeft als voor­deel dat men­sen jou zien als ‘de expert’ en dat is weer gun­stig voor je zake­lij­ke suc­ces. In eer­ste instan­tie zul je waar­schijn­lijk zelf actief op zoek moe­ten naar moge­lijk­he­den om te spre­ken. Heb je al wat naam opge­bouwd door het delen van je ken­nis, dan is de kans groot dat je bena­derd wordt om ergens te komen spreken.

Ken­nis delen kan op veel plaatsen

Als je een inte­res­sant onder­werp hebt gevon­den om over te spre­ken, dan is het tijd om te onder­zoe­ken waar dat kan. Waar is je doel­groep te vin­den? Dit kan een onder­ne­mers­ver­e­ni­ging zijn; zij zoe­ken voor hun bij­een­kom­sten vaak een spre­ker. Maar bij­voor­beeld ook:

 • sport­ver­e­ni­gin­gen die een bij­een­komst orga­ni­se­ren voor sponsoren;
 • cul­tu­re­le instel­lin­gen die een expo­si­tie ope­nen met een the­ma over jouw expertise;
 • hob­by­ver­e­ni­gin­gen;
 • een seminar/webinar;
 • een (onli­ne) beurs;
 • als gast­spre­ker of ‑docent op een onderwijsinstelling;
 • net­werk­ver­e­ni­gin­gen;
 • per­so­neels­ver­e­ni­gin­gen die een com­bi­na­tie zoe­ken tus­sen ‘fun’ en iets functioneels;
 • vak­ver­e­ni­gin­gen.

Wat schuift dat? 

Zie het spre­kend als acqui­si­tie­mid­del waar je niet direct geld voor vraagt. Wees tevre­den met een bos bloe­men of een fles wijn. Als pro­fes­si­o­neel spre­ker ligt het anders: dan is het je werk. Pre­sen­ta­ties geven ver­gro­ten je ver­koop­kan­sen op deze manier.

Wat voor onderwerpen?

Vraag je je af waar­over je iets moet ver­tel­len? Stel, je bent:

 • cate­raar? Geef dan een work­shop over gezond eten + leven, gecom­bi­neerd met een proeverij;
 • ‘ver­ko­per’ van fac­to­ring-dienst­ver­le­ning? Geef tips om debi­teu­ren­be­heer in de hand te houden;
 • advi­seur van ICT-oplos­sin­gen? Deel je ken­nis over inzet van soci­al media en onli­ne bevei­li­ging in bedrijven;
 • instal­la­tie­ad­vi­seur? Neem je publiek mee in de trends om een woning of bedrijf duur­za­mer te maken;
 • leve­ran­cier van rela­tie­ge­schen­ken? Ver­zorg een work­shop ‘hoe prik­kel ik mijn klant’;
 • vorm­ge­ver? Laat je publiek voe­len wat de kracht is van kleu­ren en het effect op de uit­stra­ling van bedrijven.
 • advi­seur over het ver­duur­za­men van wonin­gen? Ver­zorg een pre­sen­ta­tie bij een woning­cor­po­ra­tie met de aan­pak, inves­te­ring, resul­ta­ten en voor- en nade­len van het ver­duur­za­men van hun woningen.

Geen ‘wij zijn de bes­te’ verhalen

Je ken­nis delen met ande­ren is iets heel anders dan een wer­ven­de ver­koop­pre­sen­ta­tie hou­den. Leg dus nau­we­lijks nadruk op hoe goed je wel niet bent.

Deel je ken­nis voor meer kennissen

Inspi­reer ande­ren met jouw (vak)kennis. Zij gaan je zien als expert en dat ver­groot je ver­koop­kan­sen. Wie wil er immers geen zaken doen met een expert?! Hier gaat het om bij het geven van pre­sen­ta­ties om je ver­koop­kan­sen te vergroten.

 

Vond je dit blog “Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je ver­koop­kan­sen” nou leuk en wil je meer lezen van mijn hand? Kijk dan eens op ver­ko­per­son­li­ne waar ik als auteur actief ben. Hier­naast heb ik ook een blog geschre­ven waar ik meer uit­leg over het begrip acquisitie.